...

Het gaat om een wijziging aan de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. "Dit betreft een maatregel tot verhoging van de toegankelijkheid tot de vaccinatie, teneinde te vermijden dat patiënten, zeker deze die ingevolge hun leeftijd tot de prioritaire doelgroepen behoren, een arts zouden moeten raadplegen, enkel en alleen om een voorschrift voor het vaccin te kunnen verkrijgen. De ratio is dus een bescherming van de volksgezondheid door een hogere vaccinatiegraad", luidt het in de memorie van toelichting.De regel is aanvankelijk beperkt in de tijd, van 1 oktober 2021 tot 30 september 2022. Na een positieve evaluatie door het FAGG kan de maatregel wel verlengd worden. Bij die evaluatie zal worden nagegaan of de doelstelling inzake een hogere vaccinatiegraad wordt bereikt. Na de inwerkingtreding is er overleg gepland met alle actoren in de eerstelijnszorg over de vaccinatiestrategie en met het oog op een verhoging van de vaccinatiegraad, in het bijzonder bij de prioritaire doelgroepen, klinkt het verder.Professor gezondheidsrecht Herman Nys heeft zijn bedenkingen over de juridische rechtsgrond van deze maatregel. Zijn commentaar kan u hier lezen.