...

In deze context en omdat de bescherming van de belangen van de patiënt onlosmakelijk verbonden is met betrouwbare en duidelijke informatie, wil BACHI een rechtzetting doen tegenover de heftige kritieken tegen homeopathie door de wetenschappelijke en reglementaire realiteit van deze geneesmiddelen te herhalen. Ter herinnering, in de "homeopathische geneeskunde" verzorgen we met homeopathische geneesmiddelen, die beantwoorden aan de definitie van een geneesmiddel en de eisen die hiermee gepaard gaan. Ongeacht het geneesmiddel doen de Belgische gezondheidsinstanties (en in België is dit het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten = FAGG) systematisch een evaluatie van de balans "benefits/risks" voor de patiënt en verleent op basis hiervan een vergunning (VHB = vergunning voor het in de handel brengen). Het FAGG heeft onder andere als missie om op een objectieve en juiste manier de bevolking te informeren over deze geneesmiddelen. De informatie betreffende een geneesmiddel wordt gecommuniceerd aan het FAGG door middel van de samenvatting van de kenmerken van het product en de bijsluiter gericht aan het groot publiek. Deze documenten bevatten essentiële informatie over de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van een geneesmiddel, zoals goedgekeurd na evaluatie door de minister op basis van het advies van de betreffende commissie. Elke homeopathisch geneesmiddel moet dus: ? zo geregistreerd worden, ? de geldende Belgische en Europese kwaliteitsnormen respecteren, ? een reproduceerbare kwaliteitsnorm garanderen, ? enkel in de apotheek verkocht worden, ? dezelfde controles en inspecties ondergaan als alle geneesmiddelen, ? het kader volgen van de bij de vergunning goedgekeurde indicaties die ook vermeld staan op de bijsluiter, ? voorgelegd worden aan de publiciteitscommissie. De etikettering van het product is ook conform aan die van geneesmiddelen. De homeopathische geneesmiddelen beantwoorden aan de Europese richtlijn 2001/83/CE en het Belgisch Koninklijk Besluit van 14/12/2006. Dus net zoals voor alle geneesmiddelen van de farmaceutische industrie, betekent de VHB van een homeopathisch geneesmiddel dat het positief werd geëvalueerd op 3 criteria: kwaliteit / veiligheid / doeltreffendheid. Klinische gegevens zijn beschikbaar voor homeopathische geneesmiddelen (1). Verschillende meta-analyses (= analyses van groepen klinische studies) tonen in bepaalde pathologieën het superieur effect aan van homeopathische geneesmiddelen tegenover placebo (2). Een farmaco-epidemiologische studie uitgevoerd in Frankrijk bij meer dan 8500 patiënten en 825 artsen toont de interesse aan van de homeopathische praktijk bij pathologieën die ongeveer 50% vertegenwoordigen van de motieven tot consultatie in de algemene geneeskunde. Insinueren dat deze producten aan geen enkele kwaliteitsnorm of controle onderhevig zijn is gewoonweg een leugen en kan alle gezondheidsproducten in diskrediet brengen, met alle mogelijke gevolgen. Het is dus van groot belang, en vooral in de gezondheidszorg, om informatie en irrationele communicatie niet te verwarren. Wat gezondheid betreft, moet informatie gecontroleerd, gedocumenteerd en gevalideerd zijn. Bachi doet een oproep tot communicatie op een objectieve manier, gebaseerd op alle referenties of beschikbare bronnen, en niet alleen op degene geïnspireerd door het sensationele.