...

Vlaanderen heeft een sterke reputatie op het vlak van welzijn en zorg. Weinig Europese landen of regio's hebben een zo sterk uitgebouwd netwerk van hulpverlening en zorgverstrekking. De Vlaamse overheid bouwt met de Vlaamse Sociale Bescherming actief verder op haar status van een sociaal sterk georganiseerde regio én tekent de krijtlijnen voor een solidaire samenleving die in de volgende jaren en decennia concreet vorm zal krijgen. Bovenop de federale sociale zekerheid komt nu een Vlaamse laag van sociale bescherming: wie zorg en ondersteuning nodig heeft kan rekenen op tegemoetkomingen en ondersteuningsvormen.Verplichte verzekering Zo komt er een Vlaamse verplichte verzekering voor zorg met verschillende pijlers. Die is gekoppeld aan de premie van 50 euro per jaar en bouwt zo verder op de Vlaamse zorgverzekering. Tegenover de premie die jaarlijks wordt betaald, staan rechten op tegemoetkomingen en financieringen die zorg betaalbaar maken voor iedereen in Vlaanderen.Eerste fase In een eerste fase, waarvoor nu de decretale basis werd vastgelegd, worden al de zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap opgenomen. De Vlaamse zorgverzekering biedt de zwaar zorgbehoevende (zonder leeftijdsgrens) een maandelijkse tegemoetkoming als vergoeding van niet-medische kosten, zowel thuis als in een residentiële voorziening. Bij opname in het woonzorgcentrum (WZC) of het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) wordt de zorgverzekering toegekend ongeacht de zorgzwaarte. Het bedrag kan men vrij besteden en men hoeft geen bewijzen voor te leggen.Het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap (BOB) is een nieuwe Vlaamse tegemoetkoming die vanaf eind 2016 gefaseerd zal ingaan. Deze zal een maandelijks, forfaitair bedrag (300 euro) bieden, aan personen met een erkende handicap (aanvraag voor 65 jaar) en een vastgestelde ondersteuningsnood. De eerste groep die een BOB ontvangt zijn volwassenen die sinds 2014 wachten op handicapspecifieke zorg.De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) kan men ontvangen vanaf 65 jaar omwille van een verminderde graad van zelfredzaamheid. Dit was tot voor kort een federale bevoegdheid. Vanaf 1 januari 2017 zal Vlaanderen deze tegemoetkoming overnemen. Het decreet koppelt de tegemoetkoming aan de premie voor de Vlaamse sociale bescherming. De tegemoetkoming vergoedt de meerkost die de persoon ondervindt wegens zijn verminderde zelfredzaamheid. Zij biedt maandelijks een forfaitair bedrag dat varieert volgens vijf categorieën van zorgzwaarte. De tegemoetkoming is inkomensgerelateerd.Eén dossier De Vlaamse overheid verzekert met dit decreet in een eerste fase de continuïteit. De zorgkassen die de zorgverzekering uitvoeren, zullen vanaf 2017 ook de THAB uitbetalen. Op die manier zal er maar één dossier zijn. De burger zal zelf rechtstreeks een aanvraag kunnen doen. Uiteraard kan hij ook terecht bij zijn zorgkas. Maar ook een sociale dienst (een OCMW, sociale dienst van de gemeente, Sociaal Huis of dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds) zal kunnen helpen bij de aanvraag, zoals dit nu reeds mogelijk is.Eén geheel Door alle pijlers van de Vlaamse sociale bescherming samen te brengen in één geheel, zullen ook de verschillende onderdelen op elkaar kunnen worden afgestemd. Dit gebeurt stap voor stap. De eigen financiering van zorg moet transparant en efficiënt zijn, ook voor de burger. De ambitie is dat de persoon met een zorgnood zo lang mogelijk kan participeren aan de samenleving door de juiste zorg te bieden en hem zoveel mogelijk het stuur in handen te laten houden.Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin juicht de principiële goedkeuring van het decreet toe: "Een coherent zorgbeleid dat de verschillende aspecten van zorgverstrekking en hulpverlening in Vlaanderen alsmaar meer integreert, is waar het in de Vlaamse Sociale Bescherming op aankomt. Ze versterkt onze ambitie om Vlaanderen nog meer uit te bouwen tot een zorgzame samenleving, en dit voor élke Vlaming. Een solidaire samenleving ook waar de zorggebruiker via één loket zijn weg vindt naar een zorgverlening op maat waarover hij zelf de regie voert. We realiseren met dit decreet daarin een eerste fase." Het decreet moet nu nog voor advies worden voorgelegd aan de SERV, de SAR WVG, de SAR Ruimtelijke Ordening en de Raad van State.