...

In de PREDIMED-studie (Prevenci?n con Dieta Mediterranea), een gerandomiseerde primaire preventiestudie die vijf jaar heeft geduurd, was de incidentie van hart- en vaataandoeningen 30% lager bij de mensen die een mediterrane voeding aten, dan bij mensen die een voeding aten met een gecontroleerde hoeveelheid vetten. Tijdens de studie werden de deelnemers regelmatig bezocht, maar het is alom bekend dat de richtlijnen voor een gezonde levenswijze niet altijd goed worden nageleefd. Bij die visites werd een evaluatierooster van 14 punten gebruikt om de therapietrouw ten aanzien van het dieet in te schatten. De auteurs van de studie hebben onderzocht in welke mate dat rooster correleerde met incidente hart- en vaataandoeningen in de onderzochte cohorte.Fijnere analyseDe studie werd uitgevoerd bij 7.447 mannen en vrouwen van gemiddeld 67 jaar met diabetes of minstens drie cardiovasculaire risicofactoren. Het primaire eindpunt was een samengesteld eindpunt van infarct, CVA of cardiovasculaire sterfte. Tijdens de duur van de studie zijn 288 proefpersonen het slachtoffer geworden van hart- en vaataandoeningen: CVA n = 139, infarct n = 106 en cardiale dood n = 87. Bij een gecorrigeerde statistische analyse correleerde een stijging van de adherentiescore met twee punten met een daling van de incidentie van hart- en vaataandoeningen met 25%. De correlatie tussen die score en de incidentie van hart- en vaataandoeningen was minder goed bij de vrouwen en in de controlegroep, maar de relatie was beter als gebruik werd gemaakt van gewogen scores. Bij verdere analyse werd aangetoond dat alleen een hogere consumptie van groenten en noten gepaard ging met een vermindering van de cardiovasculaire accidenten.