...

Op 14 mei 2019 verscheen de zogenaamde 'kwaliteitswet' in het Staatsblad. Voluit de 'wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg'. Die wet wil de kwaliteit van de gezondheidszorg garanderen. Ze geldt voor alle gezondheidszorgbeoefenaars, dus ook voor officina- en ziekenhuisapothekers.Uw huidige visum wordt omgevormd tot een licence to practice. Terwijl het ooit in het leven geroepen werd om de echtheid van uw diploma te bevestigen, wordt het nu een tool waarmee u het label 'bekwaam' kan verkrijgen en behouden of... kwijtspelen.Wie beslist of u nog voldoende 'bekwaam' bent? Dat zullen niet langer de provinciale geneeskundige commissies - de zogenaamde PGC's - zijn. Bij het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid zal een nieuwe toezichtscommissie ingericht worden, de Federale Comissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg.Die toezichtscommissie kan uw visum dan intrekken of schorsen na een klacht of op eigen initiatief wanneer:1. u niet meer fysiek of psychisch geschikt bent om te functioneren als apotheker;2. u niet zorgt voor de nodige omkadering die u toelaat kwalitatief hoogstaande farmaceutische zorg te bieden. U moet dus zorgen voor de juiste logistieke, technische, bouwkundige en hygiënische voorwaarden. Screen dus maar uw gehele officina of ziekenhuisapotheek: de opslagzone, de bereidingszone, enz.;3. u de zorgcontinuïteit niet garandeert. Een lopende farmaceutische behandeling mag u niet zonder meer onderbreken. U moet een andere apotheker voorstellen die de patiënt verder kan opvolgen. U moet evenwel wachten met het meedelen van alle nuttige en noodzakelijke info aan uw collega om de behandeling te kunnen overnemen totdat uw patiënt hiervoor zijn toestemming heeft gegeven;4. u een patiënt of de volksgezondheid in ernstig gevaar brengt door een schending van de kwaliteitswet of - zelfs zonder ernstig gevaar - wanneer u voor een tweede keer eenzelfde bepaling uit deze wet schendt.Wanneer u op een andere manier de kwaliteitswet overtreedt, zal uw visum niet worden geschorst of ingetrokken, maar kan er u wel een verbeterplan opgelegd worden door de minister van Volksgezondheid.Dat is onder meer het geval wanneer u informatie over uw officina verspreidt zonder de wettelijke voorwaarden na te leven via uw website, een folder, etc. Die informatie moet uiteraard waarheidsgetrouw, objectief, relevant en verifieerbaar zijn. Maar ze moet ook wetenschappelijk onderbouwd zijn. Geen informatieverstrekking meer over een voedingssupplement, een thee, etc. die u aanraadt en die niet evidence-based is dus. En u mag met die informatie geen patiënten 'ronselen'. Dat staat zo letterlijk in de wet. Het kan natuurlijk zijn dat dit ronselverbod op termijn vernietigd wordt door het Grondwettelijk Hof. Dat valt af te wachten. Dat Hof moet zich immers momenteel buigen over een zelfde ronselverbod van toepassing op zorg verstrekkers, vervat in de wet van 30 oktober 2018.De kwaliteitswet treedt pas in werking op 1 juli 2021. U heeft dus nog wel even tijd om deze nieuwe wet beter te leren kennen en te checken of u aan alle bepalingen voldoet.