...

Belangrijke leidraad voor de nieuwe doelstellingen zijn de audits van het Rekenhof en die van het Nederlandse bureau 'Research voor beleid' waarvan al een samenvatting te vinden was in het jaarverslag 2009. Meer nog dan vroeger wil het KCE zijn beleidsondersteunende rol maximaal waarmaken door op een transparante manier de meest relevante onderzoeksonderwerpen te selecteren. Verder wil het Kenniscentrum een groter deel van zijn middelen reserveren voor dringende onderwerpen en kortlopende onderzoeken (minder dan een jaar). Dubbele onderzoeken Om dubbele onderzoeken te vermijden, zijn de partners van het Belgische Health Research System - KCE, Riziv, WIV en FOD Volksgezondheid - alvast overeengekomen hun onderzoeksagenda beter op elkaar af te stemmen. Stokpaardje In het jaarverslag 2010 gaat het KCE ook zijn stokpaardje - de manier waarop klinische richtlijnen worden opgesteld - niet uit de weg. Het rapport bevat verder de gebruikelijke lijst met KCE-studies die in 2010 werden gerealiseerd en een omschrijving van hun eventuele impact. Ook het effect van oudere rapporten wordt opnieuw geëvalueerd. Het KCE stelt in zijn jaarverslag tot slot de vraag waar het Kenniscentrum over vijf jaar wil staan. Het antwoord kan worden samengevat in sneller inspelen op de actualiteit zonder dat de kwaliteit van de rapporten eronder lijdt en een grotere impact hebben bij de praktiserende artsen en andere zorgverstrekkers.