...

Antibioticaresistentie is één van de grootste bedreigingen voor de gezondheid. In Europa stierven in 2015 30% meer mensen aan antibioticaresistente infecties dan in 2005. Een groeiend aantal patiënten wordt geïnfecteerd door resistente of multiresistente, bacteriën. Essentieel is het publiek en de gezondheidsprofessionals te informeren over de belangrijke gezondheidsrisico's verbonden aan een oneigenlijk gebruik van antibiotica. Doel van de campagne is gezondheidsprofessionals aan te sporen om de richtlijnen te volgen en op die manier nieuwe resistenties tegen antibiotica te voorkomen. De WGO-campagne benadrukt dat de toekomst van antibiotica van iedereen afhangt. Daarbij dienen alle middelen te worden toegepast, handen wassen, vaccineren, goede mond- en gebitshygiëne enz. De website van de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het antibioticiagebruik (BAPCOC) herneemt alle nuttige Belgische informatie en zet aan om een 'Antibiotic Guardian' te worden. De Belgische sensibiliseringscampagne voor de winter 2019-2020 spoort aan tot een rationeel antibioticagebruik. Becaremagazine herinnert eraan dat nog steeds meer dan de helft van de patiënten met griep, een verkoudheid of een acute bronchitis antibiotica krijgen voorgeschreven. Om de antibioticaconsumptie te verminderen stellen de FOD Volksgezondheid en Bapcoc verschillende instrumenten ter beschikking. Daarbij de nieuwe digitale editie van de antibioticagids of de Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk' die online zal gebpuclieerd worden op de website van het BCFI.