...

Het lijkt evident dat een klinisch apotheker over alle gegevens moet beschikken die nodig zijn om de patiënt farmaceutisch zo goed mogelijk bij te staan. Alleen lag dat moeilijk: stricto sensu heeft een apotheker geen toegang tot het medisch dossier, laat staan dat hij er opmerkingen zou in mogen maken. De Orde der Geneesheren heeft nu echter een erg belangrijke uitspraak gedaan die uitdrukkelijk voor de klinisch apothekers geldt. "De rol van de apotheker binnen een verzorgingsinstelling is in evolutie en complementair aan de functie van ziekenhuisapotheker komt die van klinisch apotheker. (...) Opdat de klinische farmacie doeltreffend en gunstig zou zijn voor de patiënt, is een samenwerking tussen de arts en de klinisch apotheker vereist. Het is noodzakelijk dat deze laatste toegang heeft tot het patiëntendossier (medisch en verpleegkundig dossier). Ook moet het mogelijk zijn dat de klinisch apotheker er zijn bemerkingen in aanbrengt." De Orde stelt echter duidelijk grenzen. "De klinisch apotheker mengt zich niet in de diagnose. Zijn advies heeft betrekking op de geneesmiddelenanamnese, de voorgestelde molecules en dosis. Eventueel doet hij voorstellen om de medicamenteuze behandeling aan te passen of te veranderen. Hij maakt deel uit van het therapeutisch team aangezien hij tussenkomt in de behandeling met geneesmiddelen."