...

Artikel 51 van deze wet wijzigt artikel 3 van de WUG (Wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen). Dit artikel 3 vertrouwt de uitoefening van de geneeskunde als monopolie toe aan artsen. De nieuwe bepaling voorziet hierop een afwijking: ook personen die de artsenijbereidkunde uitoefenen en dit doen in voor het publiek opengestelde apotheken worden gemachtigd om zonder voorschrift van een arts een aantal medische handelingen te stellen. Concreet gaat het dan over de staalafname met het oog op de uitvoering van een snelle antigeentest, de uitvoering van de test zelf, de interpretatie van het testresultaat en het meedelen van de resultaten aan Sciensano. Wel moet de apotheker, om die handelingen te mogen verrichten, een specifieke opleiding volgen gegeven door een arts, verpleegkundige of een specialist klinische biologie. Hij of zij moet steeds kunnen bewijzen deze specifieke opleiding gevolgd te hebben.De apotheker kan onder zijn/haar verantwoordelijkheid de uitvoering van deze handelingen toevertrouwen aan een farmaceutisch-technisch assistent. Voorwaarde is wel dat de apotheker rechtstreeks en effectief toezicht uitoefent en voor zover hun aantal in geen enkel geval drie per in de apotheek aanwezige apothekers overschrijdt. Een KB kan de modaliteiten en de procedure voor deze delegatie bepalen. Dat is nog niet gebeurd. Artikel 52 van de wet van 11 juli 2023 wijzigt artikel 7 van de WUG. Die wijziging impliceert dat apothekers bij KB verplichtingen kunnen opgelegd worden inzake lokalen en het personeel van de apotheek. Met het oog op het verzekeren van de kwaliteit van de farmaceutische handelingen en de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van de afgeleverde geneesmiddelen en medische hulpmiddelen kunnen bij Koninklijk Besluit ook regels bepaald worden inzake organisatie, werking en beheer van de publieke officina, de ziekenhuisapotheek en het depot waar geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en grondstoffen worden bewaard. Ook dit KB is nog niet genomen.Tot slot wijzigt artikel 53 van de wet van 11 juli 2023 artikel 8 van de WUG. Daardoor wordt het bij KB mogelijk om -met het oog op het verzekeren van de kwaliteit van de farmaceutische handelingen en de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van de afgeleverde geneesmiddelen en medische hulpmiddelen- bijkomende onverenigbaarheden in te stellen voor de apotheker-titularis van een apotheek. Ook hieraan moet nog uitvoering worden gegeven.Herman Nys, em.prof. medisch recht KU Leuven, voorzitter VITAZ