...

We hebben APB en Ophaco en toch hebben jullie besloten om ook een apart, Vlaams netwerk van apothekers op te richten. Vanwaar die nood? Het is een realiteit dat steeds meer bevoegdheden naar de gemeenschappen worden doorgeschoven en het ziet ernaar uit dat die beweging in de toekomst alleen maar sterker zal worden. Hoe moeten en zullen we omgaan met een aantal bevoegdheden die zullen afgeleid worden? Dat vraagt nauw overleg en met VAN hebben we een centraal aanspreekpunt, ook voor de Vlaamse overheid, terwijl we tegelijkertijd voor de Vlaamse apotheker een unieke spreekbuis zijn. De federale overkoepelende organisaties zijn meer dan noodzakelijk - uiteindelijk wordt 95 procent van het inkomen van een apotheker federaal bepaald - maar we voelden toch de nood aan een afzonderlijk netwerk dat zich met de Vlaamse bevoegdheden zou bezighouden. Wie zijn 'we'? Het VAN is een initiatief van alle Vlaamse en Brusselse beroepsverenigingen van onafhankelijke apothekers. Dat Brussel ook mee stichtend lid is geworden, is veelbetekenend. Wij willen er zijn voor alle Nederlandstalige apothekers, de Nederlandstalige Brusselse apothekers en hun patiënten incluis. Jullie hadden er ook kunnen voor kiezen om onderdeel van APB te blijven, aangezien jullie een initiatief zijn van de onafhankelijke apothekers en niet van de coöperaties? Dat had een optie kunnen zijn, waar we ook over gesproken hebben. De band met APB is immers erg nauw. Ikzelf heb de wetenschappelijke afdeling CWOA van APB mee helpen oprichten en ik ben sinds 2004 bezig met het uitbouwen van het Vlaams lobbywerk. Door actieve lobbying kunnen we apothekers beter vertegenwoordigen. Maar als ik vanuit APB zou blijven werken, loop ik eigenlijk met twee hoedjes op en dat is niet goed. Temeer omdat we merken dat minister Jo Vandeurzen, die de Vlaamse minister van Welzijn en Volksgezondheid is, heel sterk in de sporen loopt die Steven Vanackere in 2007 heeft uitgezet. Met Vanackere is er een kentering gekomen met een Vlaams gezondheidsbeleid, dat erg uitgesproken is en waar de apotheker ook werd gehoord! Jo Vandeurzen zet dit werk verder. De Gezondheidsconferentie, onder de leiding van minister Vandeurzen, is in dat kader ontzettend belangrijk geweest. Inderdaad. In 2010 vond in Vlaanderen de Gezondheidsconferentie plaats. Ikzelf was erg betrokken bij de stuurgroep van die conferentie en de voorbereiding ervan heeft meer dan een jaar geduurd. Maar de resultaten waren erg constructief. Zo was die conferentie de aanzet tot Vitalink (zie kader) en de basis van een goede, kwaliteitsvolle Vlaamse gezondheidszorg. Vandaar dat het net zo belangrijk is dat het Vlaams Apothekersnetwerk een volledige autonomie heeft omdat die veel meer bewegingsruimte biedt. Onze affiniteit met APB blijft erg groot, het is ook niet toevallig dat de raad van bestuur uit dezelfde leden bestaat als de Vlaamse vertegenwoordigers binnen de bondsraad van APB. We moeten ook doeltreffend werken en het is compleet zinloos om twee keer hetzelfde werk te doen. We kunnen dus een beroep doen op de expertise van APB en we kunnen altijd terugkoppelen naar APB. Maar als het gaat om een strikt Vlaamse bemiddeling, zal VAN het voortouw nemen. Gaat het om een federale materie, dan is APB het aanspreekpunt. Zijn er langs Franstalige kant gelijkaardige plannen? Er zijn zeker gesprekken langs Franstalige kant, maar de noodzaak van een Franstalig Apothekersnetwerk is minder groot, net omdat de benadering van welzijn en gezondheidszorg in het zuiden van ons land totaal anders is. Waar we in Vlaanderen initiatieven hebben zoals Vitalink, waarbij erg wordt ingespeeld op preventie en eerstelijnszorg, zien we dat Wallonië veel meer ziekenhuisgericht is. Zo is de Franstalige kant van België opvallend meer bezig met klinische farmacie dan wij in Vlaanderen. Net omdat Vlaanderen veel meer de kaart van eerstelijnszorg trekt, moeten we als apothekers nu onmiddellijk op de trein springen, wat in Franstalig België veel minder urgent is. Aan het einde van de rit kunnen we echter heel veel van elkaars expertise leren en die overdracht wordt wel erg belangrijk. Hoe ziet de nabije toekomst van VAN eruit? Op 24 november organiseren we de Top van de Vlaamse apotheker. VAN wil samen met de Vlaamse Apothekers de strategische prioriteiten bepalen! We willen 500 apothekers en stakeholders samenbrengen en in dialoog gaan. Waar wil de apotheker naartoe? We evolueren naar een andere omgeving waar een ander apothekersmodel nodig is. Wat wil die apotheker in dat proces zelf doen? Wat verwacht hij van de overheid en de andere sterkhouders? De tijd van doosjes verkopen is voorbij... u