...

Op de ministerraad van 28 april 2017 besliste de Vlaamse regering principieel tot oprichting van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ).Het VIKZ heeft als opdracht om kwaliteitsindicatoren voor relevante sectoren in Welzijn, Volksgezondheid en Gezin te ontwikkelen in samenspraak met belanghebbenden en rekening houdend met internationale kennis. Het zal ook het beleid adviseren. In de voorbereiding van dit besluit werden verschillende partners van de eerste lijn geconsulteerd. Op vrijdag 20 oktober worden de oprichtingsstatuten van het VIKZ ondertekend door de verschillende partijen in aanwezigheid van Minister Vandeurzen. Een grote stap vooruit in de uitvoering van de conferentie eerstelijnszorg dd 16.02.2017. Een grote stap vooruit in een "kwaliteitsvolle" geïntegreerde zorg in de eerste lijn in Vlaanderen.+ de eerste lijn bundelt de krachten : kwaliteit, transparantie en patiënt, 3 sleutelbegrippenHeel wat partners, zelfstandig zorgverstrekkers verenigd binnen de Federatie Vrije Beroepen, artsen, verpleegkundigen, de vereniging van diensten voor gezinszorg en patiënten, zijn meer dan ooit overtuigd om samen de krachten te bundelen. Met deze samenwerking beogen we op de eerste plaats het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door het stimuleren en faciliteren van het gebruik van proces- en resultaatsindicatoren in de eerste lijn. Deze bereidheid heeft geleid tot het oprichten van een feitelijke vereniging VIP² eerste lijn. VIP² staat voor Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals. Deze samenwerking is een historisch moment , naar mijn bescheiden mening. Voor het eerst bundelen we binnen de eerste lijn onze passie voor zorg onder de gemeenschappelijke doelstelling "kwaliteit". Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat deze samenwerking nog maar het begin is van een boeiend traject die we met z'n allen zullen afleggen. De uitdagingen van vandaag en morgen zijn niet gering: stijgende vergrijzingsfactuur, minder professionals in de zorg, minder middelen en meer zorg.. De uitdaging van deze samenwerking is an sich ook niet gering: de noden van zelfstandig zorgverstrekkers ( apothekers, tandartsen, kinesitherapeuten, psychologen,..) zijn immers van een andere orde dan de professionals die vanuit structuren werken. Tel daar ook nog eens de welzijnsector bij, en je krijgt een boeiende cocktail van noden, interesses, vragen. Heel wat vraagstukken liggen op tafel : niet elke beroepsgroep is vandaag even prioritair bezig met ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. Edoch, niet getreurd, we werken met respect voor ieders noden binnen deze feitelijke vereniging. Ons doel is hetzelfde: we werken gestadig aan een duurzaam kwaliteitsbeleid in Vlaanderen, elk naar godsvrucht en vermogen. Respect staat hier bovenaan. Verder rijst het grote vraagstuk over transparantie. In de oprichtingssovereenkomst stellen we dat "transparantie de norm is voor alle gevalideerde kwaliteitsindicatoren". Terecht, hoor ik jou denken. Zeker, zeg ik. Edoch ook hier een( kleine) bezorgdheid/ kanttekening. Wat willen we, wat wil de overheid met deze transparantie bekomen? Indien dit stimulerend werkt, onmiddellijk een onvoorwaardelijk 'ja'. Indien dit bestraffend en paternalistisch werkt, een oprechte 'neen'. Over dit laatste moet er nog een grondig debat gevoerd worden.VIP², de naam houdt het in zich : kwaliteit moet de verbinding worden tussen de professionals en de patiënt.+ de eerste lijn wil geen verstikkende regels"als ziekenhuizen fabrieken worden", las in ik de katern van de Standaard ( 9september), of als woonzorgcentra zorgfabrieken worden, zagen we in de uitzending Panorama ( x oktober). Het kwaliteitsbeleid die men in Vlaanderen wil opzetten mag niet leiden tot dwang om kwaliteitslabels te halen, allerhande verplichte bureaucratische verplichtingen en bijkomende administratieve overlast. Dit haalt de aandacht weg van waar het écht om draait, de zorg om de patiënt.In ieder geval : onze gemeenschappelijke missie : samen werken aan een coherent Vlaams kwaliteitsbeleid.