...

Er is een tekort aan semaglutide - de producent kan de hoge vraag ernaar niet volgen. Sommige mensen met diabetes type 2 die Ozempic gebruiken, hebben moeite om er nog aan te komen.Vermoed wordt dat de vraag naar het middel eigenlijk kunstmatig hoog is, omdat sommigen het zouden gebruik voor vooral kosmetische redenen. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil daarom een KB publiceren dat artsen - tijdelijk - zou verbieden het middel voor te schrijven voor andere indicaties dan diabetes.De tekst van het ontwerp-KB zou gisteren ook besproken zijn op de Taskforce Onbeschikbaarheden van het FAGG. De artsensyndicaten Bvas en Kartel/ASGB reageerden al misnoegd op het plan van de minister. Ze wijzen erop dat de problemen met de bevoorrading van het middel geen afdoende reden kan zijn om de therapeutische vrijheid van artsen te beknotten.De artsen verwijten de minister een gebrek aan overleg.Beide syndicaten wijzen erop dat semaglutide als behandeling tegen obesitas internationaal ook is goedgekeurd. Mensen met een echt hoog BMI het middel voorschrijven, is geen slechte geneeskunde.De Diabetes Liga juicht het initiatief van Vandenbroucke wel toe. Maar de directeur, Arnout Wouter, vraagt om "het kind niet met het badwater weg te gooien". Een kleine nuance in het KB moet het mogelijk maken het middel ook te gebruiken voor mensen met morbide obesitas.