...

De resultaten over de invloed van racisme zijn overtuigend. Het percentage kinderen dat volgens hun ouders zeer gezond was, was 5,4% lager bij de kinderen die te maken hadden gekregen met racisme. Omgekeerd vertoonden ze 3,2% meer kans om ADHD (aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit) te krijgen. Het percentage kinderen dat angstig of depressief was, was ook tweemaal hoger bij de kinderen die hadden geleden onder racisme, dan bij andere kinderen. Volgens dr. Ashaunta Anderson, die de studie heeft geleid, is er dus een duidelijke link tussen blootstelling aan racisme en een minder goede gezondheidstoestand. Het effect daarvan blijkt het sterkst te zijn bij kinderen van gezinnen met een laag inkomen uit minderheidsgroepen, vooral de latinopopulatie. Maar ook bij kinderen van gezinnen met een hoger inkomen kan racisme negatieve invloed hebben op de gezondheid.Op grond van die vaststellingen pleiten de auteurs voor specifieke programma's die de ouders kunnen helpen om kinderen die het slachtoffer zijn van rassendiscriminatie, te ondersteunen.(referentie: EurekAlert, Public Release, 4 mei 2017)