...

De problemen rond de opleiding bestaan uit twee luiken die eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: de duur van het programma en de remuneratie. De vorige regering was tot een akkoord gekomen. De duur van de opleiding zou tot drie jaar worden opgetrokken en de studenten zouden vergoed worden zoals ook geneesheren-specialisten in opleiding tijdens hun specialisatiejaar een vergoeding krijgen. 3.250.000 euro De minister is zich daar zeer goed van bewust. Dat blijkt uit het antwoord dat ze aan Louis Ide (N-VA) heeft gegeven. Er is immers wel degelijk een budget van 3.250.000 euro aanvaard voor de vorming van de ziekenhuisapothekers. Dat is een gereserveerd budget in onderdeel B5 van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. Maar omdat er een regering van lopende zaken is, werden de besluiten nog altijd niet genomen. "In de adviesaanvraag die op 22 maart 2011 aan de NRZV is voorgelegd, wordt advies gevraagd omtrent een tijdelijke regeling voor de financiering via onderdeel B5 van het budget van financiële middelen. Vanaf het moment dat de verdelingsmodaliteiten van dit budget zullen gekend zijn, zal de toekenning ervan via de individuele budgetten van de ziekenhuizen kunnen gebeuren met inhaalbedragen voor de verstreken periode vanaf 1 januari 2010. Deze toekenning zal ten vroegste via het budget van financiële middelen van 1 januari 2012 kunnen plaatsvinden." Verantwoordelijkheid "De ziekenhuizen hebben hun verantwoordelijkheid genomen en betalen de stagiairs nu zelf", reageert Jean-Michel Kauffmann, decaan aan de ULB. "Voor ons is de situatie erg onduidelijk. Ik ben wel tevreden dat de minister er zich bewust van is en spreekt van een inhaalbeweging. Maar tegelijkertijd betreur ik het dat die pas ten vroegste in januari 2012 zal gebeuren. Tussen nu en januari kan er op politiek vlak nog veel gebeuren..."