...

Het Staatsblad van 20 december maakte het KB van 12 december 2022 tot wijziging van het KB van 5 juli 2021 bekend betreffende de uitvoering van de snelle antigeentesten, de staalafname, evenals de interpretatie van het resultaat en de rapportering door de apothekers. Die wijziging houdt in dat de toepassing van het KB van 5 juli 2021 wordt verlengd tot 31 december 2023.Het KB van 5 juli 2021 werd genomen in uitvoering van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de covid-19-pandemie. Artikel 5, § 1 van die wet bepaalt dat de snelle antigeentesten enkel kunnen worden uitgevoerd op vraag van een arts of specialist voor klinische biologie en op voorwaarde dat de staalafname gebeurt door personen die daartoe wettelijk bevoegd zijn, namelijk artsen. Maar het laatste lid van die bepaling geeft de koning de bevoegdheid andere gezondheidszorgbeoefenaars te machtigen om testen aan te vragen, uit te voeren, te interpreteren en te rapporteren. Speficieke opleidingDe koning nam op basis van deze bepaling het KB van 5 juli 2021. Artikel 2 bepaalt dat de apotheker na het volgen van de opleiding bedoeld in artikel 4, zonder voorschrift, de staalafname mag verrichten met het oog op de uitvoering van de snelle antigeentest; de snelle antigeentest mag uitvoeren en het testresultaat interpreteren en de resultaten van de uitgevoerde test mag meedelen aan Sciensano. Artikel 3 staat de apotheker toe om op zijn verantwoordelijkheid en onder zijn toezicht deze handelingen te laten uitvoeren door een farmaceutisch-technisch assistent. Zowel de apotheker als de farmaceutisch-technisch assistent moeten een specifieke opleiding hebben gevolgd, die werd verstrekt door een arts, een verpleegkundige of een specialist voor klinische biologie alvorens ze de handelingen met betrekking tot de antigeentest mogen verrichten. Ze moeten steeds kunnen bewijzen dat ze deze specifieke opleiding gevolgd hebben.Derde verlengingAanvankelijk zou het KB van 5 juli 2021 gelden tot 31 december 2021. Nadien werd de toepassing ervan verlengd tot 31 maart 2022 en 31 december 2022. Het KB van 20 december heeft nu die datum nogmaals gewijzigd in 31 december 2023. Die verlenging wordt als volgt gemotiveerd: 'Dat de huidige situatie, ondanks de verbeterende endemische toestand, dringend een verlenging van de nodige regelgeving vereist om het geheel van de reeds genomen maatregelen verder te ondersteunen, teneinde deze gezondheidscrisis te beheersen en teneinde de werklast van artsen te verminderen'.