...

De Apotheker' hield het bij een bescheiden bevraging. Onze zustermagazines 'de Huisarts' en 'le Généraliste' gingen een stuk verder en bevroegen opiniemakers uit alle echelons. In het kaderstukje vindt u hun beoor-deling. Uit de analyse van de twee artsenmagazines blijkt dat het noorden van het land Onkelinx een stuk strenger heeft gequoteerd dan het zuiden. Maar hoe dan ook: zowel noord als zuid laten Onkelinx naar de volgende termijn overgaan. Zij het met een aantal herkansingen. Christian Elsen (Voorzitter APB) 1. We spreken ons enkel uit over zaken die onze sector aangaan. Het is evident dat de publicatie van het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009, dat ons beroep definieert, een belangrijk gegeven is. Niet alleen omdat het de professionele activiteit centraliseert rond de farmaceutische zorg, maar ook omdat er een kwalitatief luik aan gekoppeld wordt via de Gids voor Goede Farmaceutische Praktijkvoering in de Officina. De invoering van het nieuwe vergoedingssysteem voor terugbetaalde geneesmiddelen, in voege sinds 1 april 2010, betekent tevens een belangrijke aanpassing van onze praktijk. Marc-Henry Cornély (Secretaris Ophaco) 1. De perfecte continuïteit met de sinds 2003 gevoerde politiek van voormalig minister Rudy Demotte (PS) op het domein van de voor het publiek opengestelde apotheken. De bevordering van de beginselen en richtsnoeren voor goede praktijken in de geneesmiddelen- en farmaceutische sector. Joris Van Assche (Afgevaardigd bestuurder FeBelGen) 1. Ongetwijfeld het Nationaal Kankerplan. En wat de generieke geneesmiddelen betreft: een verdere erkenning van onze sector als volwaardige partner en de bereidheid om tot evenwichtige oplossingen te komen. Jürgen Constandt (Algemeen directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds) 1. De volgende maatregelen zijn alleszins positief voor de mensen: Yvan Van der Meeren (Hoofd studiedienst Socialistische Mutualiteiten) 1. Ik denk meteen aan het budget voor de ziekteverzekering van 2010. Zij is erin geslaagd om in tijden van financiële crisis de wettelijke groeinorm aan te houden. Dat was niet evident. Voor haar was het motto dat de crisis niet mag afgewenteld worden op de zieken. Zij legde daarbij de nadruk op voorzichtigheid: niet alles moest meteen opgesoupeerd worden, maar een deel van het geld ging naar het toekomstfonds dat de kost van de vergrijzing moet opvangen. Andere wapenfeiten zijn het Nationaal Kankerplan en de inspanningen voor chronisch zieken. Pascal Mertens (directeur-generaal onafhankelijke ziekenfondsen) 1.Het kankerplan en de chronisch zieken, voor de transversale benadering ondanks het gebrek aan kwaliteitsmeting. Jan Sap (Secretaris-generaal FVIB) 1. Met de komst van de zorgtrajecten is/was het een duidelijke wens van minister Onkelinx om de eerste lijn te versterken.