...

Of de patiënt al dan niet kan genieten van een verhoogde tegemoetkoming is niet relevant om te vallen onder de derdebetalersregeling voor chronisch zieken. Een patiënt die onder deze categorie valt, krijgt van zijn ziekenfonds een brief die hem informeert over zijn statuut als chronisch zieke. Als de patiënt dit document aan zijn arts of tandarts voorlegt, dan kàn die op dit moment de derdebetalersregeling toepassen. Nu is het voor de arts en de tandarts nog vrijblijvend. Vanaf 2015 moeten arts en tandarts die regeling voor bepaalde verstrekkingen uitvoeren. Hetzelfde geldt voor rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming. Het grote probleem op dit moment is dat de lijst van verstrekkingen waarvoor die verplichting geldt, nog niet vast ligt.