...

De houders van een VHB voor een geneesmiddel, de invoerders, fabrikanten en distributeurs van geneesmiddelen, de bemiddelaars in geneesmiddelen, alsook distributeurs, detailhandelaars en fabrikanten van medische hulpmiddelen zullen het FAGG of de erkende organisatie in kennis moeten stellen van het totaalbedrag van alle rechtstreeks of onrechtstreeks toegekende premies en voordelen, in geld of in natura, verricht vanuit België of elders, aan gezondheidszorgbeoefenaars, organisaties in de gezondheidssector en patiëntenverenigingen met betrekking tot het betrokken en volledige referentiejaar. Het eerste referentiejaar is het kalenderjaar 2017. De waardetransfers toegekend in 2017 zullen dan ook uiterlijk op 31 mei 2018 meegedeeld moeten worden, waarna zij uiterlijk op 30 juni 2018 openbaar gemaakt zullen worden. Mdeon liet alvast weten een erkenningsdossier in te dienen om de taken van het FAGG zoals bepaald in de Sunshine Act uit te voeren.Nieuwsbrief advocaat Stefaan Callens