...

Jaarlijks geeft het Riziv circa 1,7 miljard uit aan de terugbetaling van biologische geneesmiddelen aangekocht door ziekenhuizen. Biologische medicijnen zijn biologische referentiegeneesmiddelen en biosimilars (goedkopere alternatieven voor biologische referentiegeneesmiddelen). Maar minister Vandenbroucke verwijst naar signalen waaruit blijkt dat er op dit vlak een gebrek aan concurrentie speelt tussen de producenten. Zo loopt de ziekteverzekering mogelijke besparingen mis die het had kunnen realiseren door de aankoop van goedkopere biologische geneesmiddelen. Het Riziv geeft met andere woorden meer uit dan nodig omdat de ziekenhuizen geen of te weinig gebruik maken van biologische medicijnen. Sinds 1 oktober is hierover een nieuw Koninklijk Besluit van kracht. Want, vindt Vandenbroucke, de overheidsopdrachtenwetgeving die een eerlijke concurrentie moet waarborgen, wordt niet optimaal gebruikt. Hij stelt vast dat de marktdynamiek onvoldoende speelt en de concurrentie niet eerlijk verloopt. Hierdoor dreigen producenten van biosimilars de Belgische markt te verlaten wat ook tot een verschraling van het aanbod zou leiden.Een viertal nieuwe maatregelen bij openbare aanbestedingen moeten soelaas brengen en voor een meer eerlijke mededinging door meer bedrijven zorgen.Vooreerst verplicht het KB ziekenhuizen om een overheidsopdracht toe te kennen of te gunnen voor biologische geneesmiddelen binnen een termijn van negen maanden na het vergoedbaar en beschikbaar worden van de eerste biosimilar op de Belgische markt. Zo zit het ziekenhuis niet vast aan een oud contract, eens er een nieuwe speler is.Daarnaast beperkt het nieuwe besluit de duur van een eerste overheidsopdracht tot twee jaar, jaarlijks verlengbaar tot maximum vier jaar. Twee jaar garandeert de continuïteit en een maximum van vier jaar geeft toch de nodige vrijheid zodat de markt opnieuw kan opengesteld worden voor goedkopere alternatieven.Ten derde legt het KB criteria vast die men niet in rekening mag brengen bij het plaatsen van een openbare aanbesteding. Bijvoorbeeld gaat het over overbodige gunningscriteria die referentiegeneesmiddelen teveel bevoordelen ten opzichte van biosimilars.Tot slot wordt met het oog op evaluatie een tweejaarlijks verslag over de toepassing van de maatregelen gepubliceerd.