...

De auteurs hebben retrospectief de registers van 2001 tot 2013 van een ziekenhuis doorgenomen. Tijdens die periode hebben meer dan 315.000 patiënten van 18 tot 64 jaar minstens één keer een opiaat gekregen. Concomitant gebruik van benzodiazepines werd gedefinieerd als gelijktijdige toediening van een opiaat en een benzodiazepine gedurende minstens één dag.In 2001 gebruikte 9% van de opiaatgebruikers ook een benzodiazepine en in 2013 was dat 17% (relatieve stijging met 80%). Die stijging was vooral toe te schrijven aan patiënten die intermitterend opiaten gebruikten. In de totale groep van opiaatgebruikers resulteerde gelijktijdig gebruik van opiaten en benzodiazepines in een hoger risico op opname op de spoedgevallendienst of in het ziekenhuis wegens een opiaatoverdosering in vergelijking met patiënten die enkel opiaten gebruikten. De gecorrigeerde odds ratio van opname op de spoedgevallendienst of het ziekenhuis wegens een opiaatoverdosering was 1,42 bij de patiënten die intermitterend opiaten gebruikten, en 1,81 bij de patiënten die chronisch opiaten gebruikten. Mocht het gaan om een oorzakelijk verband, dan kan je het risico op opname op de spoedgevallendienst wegens gebruik van opiaten of opname in het ziekenhuis wegens opiaatoverdosering verlagen met naar schatting 15% door gelijktijdig gebruik van een opiaat én een benzodiazepine te vermijden.