...

Voor deze tweede editie heeft de TIC besloten om heel specifiek de zorgsector onder de loep te nemen. Ziekenhuizen, zorgverleners en apothekers kwamen zo in het vizier. In oktober 2010 zijn, naast de interviews met de verantwoordelijken van de 85 Waalse ziekenhuizen, ook 441 huisartsen, 754 specialisten, 388 tandartsen en 432 apothekers via een schriftelijke vragenlijst bevraagd over hun gewoonten op de informaticasnelweg. Uit de resultaten blijkt dat het gebruik van informatica en communicatiemiddelen goed geïntegreerd is in het leven van de zorgverlener. Maar liefst 92 procent van de ziekenhuizen heeft nu al een geïnformatiseerd medisch dossier. Negen op de tien artsen en tandartsen gebruiken een pc tijdens de consultatie. Twee op de drie (66 %) zijn aangesloten op het internet. Als we de officina's onder de loep nemen, dan zien we hoe communicatie- en informaticamateriaal onlosmakelijk verbonden zijn met de zaak. Alle apotheken hebben minstens een pc en 88 procent maakt gebruik van managementssoftware voor de officina. 96 procent van de apothekers zijn aangesloten op het internet. Daaruit volgt, logischerwijze, dat het overgrote deel van de apothekers (97 %) zijn geneesmiddelen via elektronische weg bestelt. Als wordt gevraagd naar de voordelen van deze soort communicatie, dan geven de ondervraagde apothekers aan dat vooral het beheer in real time van de stocks interessant is (87 %), de geautomatiseerde bestelling (84 %), tijdswinst (75 %), een grotere doeltreffendheid bij het advies geven aan de patiënt (73 %) en een gemakkelijkere verwerking van ontbrekende bestellingen (69 %). De apothekers zijn wel veel minder geestdriftig als het gaat over de websites. Amper een kwart van de apotheken - en dan voornamelijk de grootsten - hebben een eigen website. Een op de drie apotheken houdt het op een vermelding op een veralgemeende site. De 46 procent overblijvende officina's verkiezen nergens vermeld te worden op het net. De sites die dan wel specifiek zijn, tonen een weinig uitgesproken dynamiek. Ze bevatten over het algemeen enkel praktische informatie (93 %) met openingsuren en wachtdiensten. Zes sites op de tien (61 %) geven enkele raadgevingen over bepaalde aandoeningen. 57 procent geeft een geolocatie van de apotheek, 42 procent een gedetailleerde catalogus met alle producten en 40 procent heeft een zoekmotor. Online-aankopen blijven een marginaal fenomeen aangezien slechts 5 procent van de apotheken daarmee bezig is. De Waalse apotheker aarzelt nog altijd om zich ten volle aan het net over te geven.