...

Kiest een arts, tandarts of apotheker voor een eenmanszaak dan komen de inkomsten binnen bij de fysieke persoon. Hij kan zijn beroepskosten aftrekken en ook de (geplafonneerde, maar toch vrij hoge) sociale zekerheidsbijdragen inbrengen. Het resultaat wordt belast binnen de personenbelasting. Bezoldiging Kiest u voor een vennootschap dan komen de bruto-inkomsten binnen in de vennootschap. Die heeft - net als de fysieke persoon - kosten die aftrekbaar zijn in hoofde van de vennootschap. Een van de grote pluspunten van een vennootschap is dat men kan kiezen onder welke vorm men zichzelf als bedrijfsleider vergoedt. Dat kan de vorm aannemen van een loon. Dat komt bij de fysieke persoon terecht en wordt belast als beroepsinkomsten bij de personenbelasting. "Stel dat u 100 bruto verdient, met 40 kosten. Dan wordt u belast op 60. Bij een gemiddelde aanslagvoet van 50 %, blijft er 30 over. Bij een vennootschap zijn de kosten nog steeds 40. Keer je 60 uit als bezoldiging, dan wordt in de personenbelasting 60 belast en blijft er opnieuw 30 over. Geen goed idee dus. Bij de oprichting van een vennootschap is het daarom belangrijk te weten wat u 'nodig' hebt. Volstaat een loon van 40, dan beschikt de vennootschap over 20 om andere zaken te doen. Bovendien kunt u zo de sociale zekerheidsbijdragen limiteren", becijfert Johan Baetens. Alternatieve vergoeding "De vergoeding kan ook gebeuren in de vorm van een dividend of als vergoeding voor geld dat u voorgeschoten hebt aan de vennootschap. De interest daarop kan u aanrekenen aan de vennootschap. Dit is een inkomen dat op een andere manier belast wordt (roerende voorheffing). Een andere mogelijkheid is de verhuur van (een stuk) van uw huis, waarbij huurinkomsten opnieuw anders belast worden. Even terug naar het dividend en het voordeel dat het oplevert tegenover bezoldiging. Een vennootschap krijgt 100 binnen en heeft 40 kosten. Ze keert 20 uit als bezoldiging en houdt 40 over als winst. Die 40 is belastbare winst in hoofde van de vennootschap en wordt belast aan 34 %, dus ongeveer 12 euro. Er blijft 28 over als dividend, belast aan 15 of 25 % roerende voorheffing: in het slechtste geval gaat er 7 af. Dan blijft er 21 over, plus het loon, dat lager zal belast worden gezien er een lager brutoloon wordt uitgekeerd. De combinatie van bezoldiging en dividend kan bijgevolg interessant zijn, zeker in het geval dat de vennootschap belast wordt aan het verlaagd opklimmend tarief. We raden aan om te combineren, want enkel vergoeden in dividend betekent dat u een aantal aftrekposten verliest in de personenbelasting. Het is ook interessant een stuk bezoldiging te hebben omwille van de pensioenopbouw." Pensioen "Nog interessanter is de uitgestelde vergoeding in de vorm van pensioenopbouw. Een zelfstandige kan maar op één fiscaalvriendelijke manier aan pensioenopbouw doen: het Vrijwillig Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Stapt u over naar een vennootschap, dan kan u binnen de vennootschap aan pensioenopbouw doen voor de bedrijfsleider (IPT of Individuele Pensioentoezegging) en dat combineren met een VAPZ op het gedeelte bezoldiging. De premiestorting IPT is, binnen bepaalde grenzen 100 % aftrekbaar binnen de vennootschap en de eindtaxatie is veel voordeliger dan bij bezoldiging: ongeveer 20 % tegenover 50 %. Wordt het kapitaal opgevraagd na de leeftijd van 65 jaar, dan daalt het tarief naar ongeveer 13,5 %. We raden wel steeds aan goed advies in te winnen bij boekhouder, fiscalist en verzekeraar." Goodwill Een element waar vroeger vaak op gespeeld werd, is de goodwill die men op een bepaald moment valoriseert door hem te verkopen aan of in te brengen in de vennootschap. Vandaag is dat iets minder interessant. "Stel: u begint als apotheker en hebt geen goodwill omdat u zelf een zaak opstart. Na verloop van tijd krijgt de officina een waarde die u wil valoriseren. Voor de fysieke persoon betekent dit stopzetting van de zaak en een fiscale stopzettingsmeerwaarde. De stopzettingsmeerwaarde op immaterieel vast actief wordt (binnen de grenzen van de zgn. 4x4 regel: vier maal het gemiddelde van de nettowinst van de vier jaar voorafgaand aan de verkoop. Vraagt men een hogere prijs, dan wordt het verschil marginaal belast.) belast aan 33 %, tenzij de stopzetting gebeurt na de leeftijd van 60 jaar, dan wordt het tarief 16,5 %. Vroeger bedroeg de taxatie steeds 16,5 % en was er sprake van een duidelijke besparing. Toch zijn er mogelijk voordelen. Een apotheker die 45 jaar is en geen vennootschap opricht, kan bij zijn pensioen op 65 jaar zijn cliënteel mogelijk niet meer verkopen. Zet u halverwege de carrière de stap naar een vennootschap dan casht u onmiddellijk wat u opgebouwd hebt." Vermogensopbouw De vennootschap biedt ook voordelen inzake opbouw of overdracht van vermogen. "Onder opbouw verstaan we naast pensioenopbouw, ook het laten hangen van winsten in de vennootschap. Vroeger was dit minder interessant omdat roerende inkomsten mee belast worden met de andere inkomsten. Dat nadeel blijft, maar wordt opgevangen door de invoering van de aftrek voor risicokapitaal of notionele interest. Heeft een vennootschap een groot eigen vermogen, dan kan de belastbare basis verminderd worden met een percentage van dat eigen vermogen. De facto betekent dit dikwijls dat de opbrengst van de beleggingen geneutraliseerd wordt door de notionele interestaftrek. Het moet dan wel gaan om rentegevende en niet om kapitaliserende beleggingen. Op het einde van de rit moet het geld uit de vennootschap gehaald worden. Het kan interessant zijn dat te doen onder de vorm van een liquidatie. Vroeger was dat fiscaal neutraal, nu is er een heffing van 10 % op de liquidatiebonus. Nog een steeds een verschil met de belasting op dividenden." Drempel Is er een minimumdrempel om naar een vennootschap over te stappen? "Wanneer het belastbaar inkomen maar 30 à 40.000 euro is, valt er weinig voordeel uit te puren. Ideaal is minstens 75.000 euro belastbaar inkomen en liefst zelfs 100.000 euro. Bij een beginnend apotheker raad ik het niet aan, maar ook niet af." Bestaat er ook een maximale leeftijd? "De periode moet voldoende lang zijn, wat betekent minstens een paar jaar", besluit Johan Baetens.