...

Met de schakelzorgcentra wil het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid extramurale opvang voor COVD-19-patiënten organiseren. Zo kan de instroom in de ziekenhuizen beperkt blijven en wordt de uitstroom van bijna genezen patiënten gefaciliteerd. Doel is de ziekenhuiscapaciteit beter te gebruiken. De schakelzorgcentra vangen patiënten op en triëren ze. Daarnaast hebben ze een 'hotelfunctie'. Er kunnen patiënten verblijven die nood hebben aan thuisopvang maar niet ziek genoeg zijn om te worden doorverwezen naar het ziekenhuis. Ook bijna genezen, uit het ziekenhuis ontslagen patiënten vinden tijdelijke opvang in de centra. Men dient daarbij drie gescheiden circuits te organiseren: voor patiënten met COVID-19, voor patiënten met mogelijke COVID-19 en voor andere patiënten. De doorverwijzing kan gebeuren vanuit de reguliere huisartsgeneeskunde. Het aansturen van de organisatie is in handen van de logistieke verantwoordelijke en de hygiënist van het ziekenhuis terwijl een multidisciplinair zorgteam met één coördinator het schakelzorgcentrum beheert. De Vlaamse administratie streeft naar één centrum per twee à drie eerstelijnszones. Essentieel is wel te weten dat deze centra een noodoplossing zijn. Er wordt pas gebruik van gemaakt als de ziekenhuizen en hun netwerk dreigen vol te stromen. Vorige week was dat bijvoorbeeld het geval in Limburg waar het eerste schakelzorgcentrum zijn deuren opende in een voormalig woonzorgcentrum in Sint-Truiden. Dat moest het Sint-Trudoziekenhuis ontlasten waar men een toevloed aan COVID-19-patiënten te verwerken kreeg. Om voorbereid te zijn op een uitbreiding van de epidemie staat Zorg en Gezondheid eveneens stil bij de organisatie van 'cohortzorg'. Dat houdt de vorming in van vaste thuiszorgequipes voor grotere patiëntengroepen. Er wordt dan bijvoorbeeld op wijk- of buurtniveau ook mantelzorg georganiseerd, maaltijden aan huis gebracht, medische en niet-medische ondersteuning geboden, enz. In het concept van de schakelzorgcentra komen apothekers niet voor. Het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN) wijst er nochtans op dat bij opname van patiënten in deze centra - en bij thuis- of cohortezorg - het principe is en blijft dat de apotheker de nodige geneesmiddelen aflevert. De aflevering gebeurt ofwel in het centrum ofwel rechtstreeks bij de patiënt thuis. "In functie van het aantal op te vangen patiënten en de goede werking van het schakelzorgcentrum kan het plaatselijke zorgteam beslissen om de levering van geneesmiddelen voor alle patiënten uit te besteden aan een apotheek in de buurt. Dat wordt geval per geval bekeken", aldus het apothekersnetwerk. VAN benadrukt dat de apotheker zijn rol als geneesmiddelenexpert ten volle moet kunnen spelen. "We ijveren ook voor een degelijk ontslagbeleid. Bij ontslag uit het schakelzorgcentrum of het ziekenhuis moet het zorgteam of het ziekenhuis het medicatieschema, voorschriften en relevante informatie voor de huisapotheker overdragen", zo luidt het.