...

Ook het huidige strafwetboek legt al strengere straffen op voor wie iemand aanvalt die een maatschappelijke functie uitoefent. Die brede omschrijving gold ook al voor artsen, apothekers, verpleegkundigen, ambulanciers, een onthaalbediende van een spoeddienst,... Maar volgens het nieuwe strafwetboek moeten bij een agressie tegen deze personen systematisch straffen worden uitgesproken die een niveau hoger liggen. Er zijn acht strafniveaus. Het eerst niveau is licht, het achtste niveau betekent levenslang. Wie iemand aanvalt die een maatschappelijke functie beoefent, al houdt die daar geen letsel van over, komt sowieso in aanmerking voor een celstraf: niveau twee in plaats van niveau één, of zes maanden tot drie jaar gevangenis (in het nieuwe strafwetboek). Er zijn wel alternatieve straffen mogelijk zoals een werkstraf, enkelbandtoezicht, probatie,... Zit de zorgverlener een week thuis door een opgelopen trauma, dan moet de aanvaller een straf op niveau drie krijgen in plaats van niveau twee - dat zijn gevangenisstraffen van drie tot vijf jaar. Bij een blijvend letsel of bijvoorbeeld verlies van een zwangerschap zou iemand vijf tot tien jaar achter de tralies verdwijnen (niveau vier). Al vanaf een letsel dat vier maanden werkonbekwaamheid teweegbrengt, krijgt men straffen op niveau vier, als het slachtoffer iemand is die een maatschappelijke functie uitoefent. Iemand die een apotheker in zijn apotheek aanvalt, mag dus ook rekenen op een extra strenge straf. Ook een ernstige bedreiging van een huisarts of apotheker is in principe strafbaar - maar hier verandert er eigenlijk niets ten opzichte van de huidige situatie. Het nieuwe strafwetboek is onlangs in eerste lezing goedgekeurd op de ministerraad. Er worden nu adviezen ingewonnen van de Raad van State, de Gegevensbeschermingsautoriteit, enzovoort. Het wetsontwerp moet ook besproken worden in de Kamer, waar het een meerderheid moet krijgen. Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke juicht de strafverhoging toe. In de interkabinettenwerkgroep waar de tekst uitvoerig besproken is, zorgde de Vooruit-minister ervoor dat de strafverhoging zal gelden voor iedereen die de beoefenaar van een erkend zorgberoep aanvalt - dat is elke hulpverlener die valt onder de WUG-wet (het vroegere KB 78).