...

Hilde Deneyer en Dirk Vos, respectievelijk algemeen directeur en voorzitter van het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN) herinneren er in een commentaar op het akkoord aan dat apothekers via het gedeeld farmaceutisch dossier gericht doelgroepen kunnen opsporen en, "indien gewenst vaccineren. Buitenlandse voorbeelden tonen de meerwaarde aan van apothekers," zo luidt het.Het regeerakkoord wil het kwaliteitsdecreet actualiseren en belooft ook dat het Vlaams Instituut voor Kwaliteitszorg (VIKZ) zorgkwaliteit meetbaar gaat maken met (nieuwe) indicatoren. Ook een verdere ontwikkeling van de publieke rapportering zit in de pipeline.In die context stelt het VAN dat het eveneens bezig is met de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor officina-apothekers. Tevreden is het netwerk ook dat het beleid "de maatschappelijke opdracht, het verzekeren van kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg door apothekers, zal erkennen."De installatie van de 60 Zorgraden is voorzien voor 1 juli 2020. Tegen dan moet ook de afbakening van de regionale zorgzones rond zijn en de taakomschrijving van de regionale zorgplatformen. Logo's, Vlaamse netwerken geestelijke gezondheidszorg, expertisecentra dementie en palliatieve netwerken gaan begin 2022 op in deze nieuwe structuren.In haar commentaar zegt het VAN verheugd te zijn dat het beleid verder werkt maakt van slagkrachtige, efficiënte eerstelijnszones. Het netwerk wijst op de hoge representativiteit van apothekers in de Zorgraden. Bezorgd zijn Deneyer en Vos er wel over dat de regering "de aanwezigheid van lokale besturen in de Zorgraden wil versterken om voldoende democratische controle te garanderen."Volgens beiden dringt een erkenning van de sector zich op. "Net omdat apothekers de voorbije jaren zo actief betrokken werden bij de uitbouw van een sterke eerste lijn." Het voorbeeld dat het VAN daarbij voor ogen staat, zijn de erkende huisartsenkringen.Apothekers zijn erg geëngageerd in een project over de afbouw van psychofarmaca in onder meer woonzorgcentra. Het netwerk van apothekers is dan ook verheugd dat het regeerakkoord de optimalisatie van het geneesmiddelenbeleid in thuiszorg en residentiële ouderenzorg als belangrijke uitdaging vermeldt."We willen ook blijven inzetten op het medicatieschema, gegevensdeling tussen zorgverleners en transmurale zorg", dixit Deneyer en Vos. Ze wijzen er wel op dat 'radicaal digitaal' (een term uit het akkoord) weliswaar goed klinkt "maar dan moet men er wel voor zorgen dat de randvoorwaarden om met Vitalink te werken, ingevuld worden. Pas dan is een performante, transmurale gegevensdeling eindelijk mogelijk."