...

Vooreerst kunt u namelijk wel eens argumenteren dat u de algemene voorwaarden nooit hebt aanvaard en dat die bijgevolg niet gelden. U kunt dit argument bijvoorbeeld inroepen als u voor u de factuur kreeg nooit op de hoogte werd gesteld van de algemene voorwaarden. Om kans te maken met dit argument is het wel belangrijk de factuur van de leverancier (en diens algemene voorwaarden) te protesteren dadelijk na ontvangst daarvan. Hebt u in het verleden al zaken gedaan met de leverancier in kwestie (en gebruikte die toen al zijn algemene voorwaarden) dan zal het al eveneens moeilijk worden om de toepasselijkheid van de voorwaarden in kwestie te betwisten.Zelfs als de algemene voorwaarden al toepasselijk zijn, kunt u eventueel het argument gebruiken dat ze niet geldig zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet zomaar toegelaten om een overdreven schadevergoeding en intresten te voorzien als de factuur te laat wordt betaald of om elke aansprakelijkheid voor gebreken af te wijzen. Bovendien treedt op 1 december eerstkomende een wet in werking die een aantal contractuele bepalingen sowieso als onrechtmatig beschouwd. Zo wordt het bijvoorbeeld niet toegelaten om u te doen afzien van elk middel van verhaal tegen de leverancier. Andere bepalingen zullen dan weer onrechtmatig zijn tenzij het bewijs van het tegendeel geleverd wordt. Dat is onder meer het geval voor een clausule die uw leverancier het recht verleent om zonder geldige reden de prijs, de kenmerken of de voorwaarden van een overeenkomst eenzijdig te wijzigen.