...

Om die verjaardag te vieren, organiseerde het BCFI een symposium over 'toekomstige uitdagingen binnen de farmacotherapeutische informatie voor zorgverleners' Met andere woorden, de kern van zijn missie. Het centrum had zich geen beter geschenk kunnen wensen dan officieel geaccrediteerd te worden door het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam) als producent van informatiebronnen die evidence-based-practice (EBP) zijn. Als gevolg daarvan worden het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en de Folia Pharmacotherapeutica erkend als betrouwbare, hoogwaardige wetenschappelijke en op bewijsmateriaal gebaseerde informatiebronnen. Deze accreditatie werd voor een periode van drie jaar verleend door Cebam, een onafhankelijk, multidisciplinair en interuniversitair medisch-wetenschappelijk orgaan dat de wetenschappelijke kwaliteit en betrouwbaarheid van richtlijnen voor klinische praktijk en EBP-informatiebronnen voor de eerste lijn beoordeelt. De erkenning geeft ook meer zichtbaarheid aan de BCFI-publicaties, die voortaan kunnen worden opgenomen op ebpracticenet, het referentieplatform voor evidence-based praktijkvoering. "Maar 50 jaar?" zeggen veel apothekers en artsen voor wie het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium altijd een heuse bijbel was, die velen nog steeds als het ware in hun jaszak hebben zitten. Het is zonder meer een onmisbaar instrument voor de praktijk en de online raadpleging ervan garandeert nu een voortdurende actualisering. Xavier De Cuyper, topman van het FAGG, benadrukte de meerwaarde van de samenwerking tussen het Geneesmiddelenagentschap en het BCFI. En die stoelt niet alleen op het feit dat het FAGG het centrum huisvest. "De nauwe samenwerking tussen het FAGG en het BCFI steunt op gedeelde visies om het correcte, doeltreffende en veilige gebruik van geneesmiddelen te bevorderen. Ik ben er trots op te zien wat het BCFI is geworden en trots op de erkenning als referentiebron voor onafhankelijke informatie voor zorgverleners." Het BCFI en het agentschap hebben een gemeenschappelijk doel: de verspreiding van objectieve en relevante informatie, gericht op verschillende doelgroepen, voor alle geneesmiddelen, zowel voor menselijk als voor diergeneeskundig gebruik. Naast het platform Farmaka, de geneesmiddelenbewaking, de Authentic Medicines Source SAM,... droomt De Cuyper luidop van andere mogelijke samenwerkingen: "Het agentschap zou bijvoorbeeld, in het kader van zijn meerjarenplan aangaande patiënteninformatie, verder willen gaan met het opzetten van een onlinetool over geneesmiddelen en waarom niet ook over gezondheidsproducten in het algemeen." "Daarom blijven wij het BCFI financieel en logistiek steunen, wat soms wel tot discussies leidt over de onafhankelijkheid ervan. Onze steun aan het BCFI is nooit een belemmering geweest voor zijn redactionele onafhankelijkheid en zal dat ook nooit zijn", garandeert Xavier De Cuyper. "De sector van de geneesmiddelen evolueert voortdurend en dankzij het internet is de toegang tot informatie nog nooit zo gemakkelijk en snel geweest. Maar het is een uitdaging, zoals we tijdens de pandemie opnieuw hebben gezien. Het is van groot belang om onze communicatieactiviteiten te coördineren en onze informatie snel en gemakkelijk beschikbaar te maken." Ook minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kwam het BCFI feliciteren. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om de nadruk te leggen op het begrip doeltreffendheid van geneesmiddelen, dat centraal staat in de missie van het centrum: "Wat is doeltreffendheid? Het is ervoor zorgen dat geneesmiddelen correct worden gebruikt, op een wetenschappelijk verantwoorde manier, en - dit is geen detail - in een duurzame budgettaire logica. Ik weet dat uw essentiële bijdrage aan een doeltreffender gebruik van geneesmiddelen niet altijd op prijs wordt gesteld door de farmaceutische industrie, maar ze wordt wel gerespecteerd vanwege de integriteit en de wetenschappelijke basis van uw boodschappen. In het kader van het Farmaceutisch Pact (waarover de minister momenteel onderhandelt met de farmaceutische sector, nvdr.) leg ik de politieke nadruk op doeltreffendheid, de waarden die u altijd verdedigt." De minister stipt in die context het overmatig gebruik van antibiotica en psychotrope geneesmiddelen aan. "Zo zullen in het kader van het pact zes werkgroepen worden opgericht, waaronder één voor het 'doeltreffend gebruik' van geneesmiddelen. (...) In het kader van het nationale actieplan tegen antimicrobiële resistentie wordt een ondersteuningssysteem voor klinische beslissingen ontwikkeld om voorschrijvers te helpen antibiotica doeltreffend te gebruiken", legde hij uit. Een beetje zoals wat al is opgezet voor psychofarmaca in het kader van het actieplan psychofarmaca 2019-2021, gevolgd door een communicatieplan 2021-2023 om de bewustmaking te vergroten en de zorgverleners te ondersteunen (klinische richtlijnen, praktische en opleidingsinstrumenten). "Ons land voorzien van een langetermijnvisie voor ons farmaceutisch ecosysteem is wat ik wil bereiken met het Farmaceutisch Pact. Maar als je het over geneesmiddelen hebt, kan en mag het niet alleen over kennis, innovatie of economie gaan. Het gaat in de eerste plaats om de zorg voor mensen en hun gezondheid. Doeltreffendheid is daarbij een belangrijk aspect, toegankelijkheid een ander. Iedere inwoner heeft recht op de beste zorg, en dus op de beste medicijnen. Ons gemeenschappelijk belang is de gezondheid van alle Belgen. Het BCFI is al 50 jaar een constructieve partner in deze gemeenschappelijke geschiedenis", besloot de minister.