...

De farmaceutische industrie moet 150 miljoen euro ophoesten. Dat bedrag blijft wel ingeschreven in de gezondheidsbegroting maar is niet toegewezen. Het wordt gezien als een 'negatieve uitgave'. Een pakket structurele besparingen wordt al op korte termijn gerealiseerd. Per jaar moeten ze 62,5 miljoen euro opleveren. Vele van die maatregelen gaan in op 1 april - als die timing gevolgd wordt, bedraagt de opbrengst in 2021 48 miljoen euro. De belangrijkste maatregelen betreffen de patent cliff, inclusief de combicliff. De afschaffing van de tweede vork bij goedkoop/goedkoopst voorschrijven zou op jaarbasis 4,4 miljoen euro opbrengen. Een maatregel voor de facturatie van bevacizumab (Avastin) gaat op 1 januari in en brengt 4,6 miljoen euro op. Ook de patiënten zouden dankzij deze maatregelen 15 miljoen euro minder moeten uitgeven. Een tweede pakket maatregelen moet op jaarbasis nog eens 100 miljoen opbrengen. Maar deze vereisen nog overleg met de voorschrijvers, de apothekers, de ziekenhuizen en de ziekenfondsen - en nog uitgebreidere administratieve procedures. De overheid wil het gebruik van biosimilars verder aanmoedigen, met name de anti-TNF-behandelingen. Ze herbekijkt de financiering van oncologische middelen. Het systeem van de patent cliff wordt verder aangepast. Artsen worden aangemoedigd om verantwoord voor te schrijven - met bijzondere aandacht voor antibiotica, maagzuurremmers, antidepressiva. Er komt ook meer aandacht voor polymedicatie. Ondersteunende maatregelen omvatten de oprichting van expertisecentra en de invoering van een medication review. De financiering van weesgeneesmiddelen wordt herzien, met invoering van een all-invergoeding, een globaal forfait. De minister van Volksgezondheid zal een nieuw pact met de farmaceutische industrie onderhandelen. Er komt een responsabiliseringsmechanisme om het geneesmiddelenbudget en de vooropgezette besparing van 150 miljoen te bewaken. Dat is vooral gebouwd rond de clawback. De besparingsinspanning wordt gespreid over de twee marktsegmenten: ambulant en ziekenhuis. Als bij de begrotingscontrole het budget dreigt te ontsporen of de vooropgezette besparing niet binnengehaald wordt, kunnen bijkomende maatregelen worden genomen. Voor de globale vergoeding voor apothekers - die de economische marge omvat, de basishonoraria en de TPE-honoraria (tarifering per eenheid voor woonzorgcentra) - reserveert de begroting een bedrag van 600,7 miljoen euro. Dat komt overeen met het bedrag dat de Overeenkomstencommissie apothekers-ziekenfondsen op 18 september voorstelde. Het Riziv en de FOD Economische Zaken onderzoeken de gevolgen van het MB van 21 december 2018 op de economische marge van de apothekers in 2021 en gaat na of een aanpassing nodig is (het betreffende MB bevroor de marges op het niveau van 2019; plus indexering). De begroting van het Riziv in 2021 bedraagt 30 miljard euro. Dat is een fikse groei in vergelijking met de begroting van 2020 - die 27,6 miljard bedroeg. In de begroting voor volgend jaar zit een pakket al eerder door het parlement goedgekeurde maatregelen, goed voor 1,2 miljard euro: het personeelfonds, extra geld voor de geestelijke gezondheidszorg, voor het sociaal akkoord van het federale zorgpersoneel. Daarin ook 11,5 miljoen euro voor de uitbreiding van de contraceptiva,... De gezondheidsindex voor 2021 is vastgesteld op 1,01%. Rekening houdend met een reële groeinorm van 1,5% berekende het Riziv, op grond van de cijfers van de voorbije jaren, dat de uitgaven voor 2021 de begroting met ruim 500 miljoen zouden overtreffen. Zelfs als men de groeinorm verlegde op 2,5%, stevende men af op besparingen voor enkele honderden miljoenen. Maar het regeerakkoord veegde de spons daarover. Het stelde het bedrag van de begroting voor 2021 gelijk aan dat van de 'technische raming' van de uitgaven. Voor 2022 wordt de gezondheidsbegroting berekend op de begroting van 30 miljard euro van 2021 - met een toepassing van een groeinorm van 2,5%. Het Verzekeringscomité van het Riziv keurde op 12 oktober de begrotingsnota goed. Die citeert het regeerakkoord: "De wettelijke groeinorm zal niet enkel dienen ter financiering van het volume-effect in de vraag maar moet ook nieuwe zorginitiatieven mogelijk maken die mee ten dienste staan van het realiseren van de vooropgestelde gezondheidszorgdoelstellingen en het verlagen van de patiëntenfactuur." Het Verzekeringscomité stelt voor het bedrag van de wettelijke groeinorm dat boven de 2% zit te reserveren voor het verwezenlijken van nieuwe zorgdoelstellingen. De meeste zorgverleners op het Verzekeringscomité keurden de begroting goed - één zorgverlener stemde tegen. Het grootste artsensyndicaat Bvas onthield zich bij de stemming. De Algemene Raad van het Riziv keurde de begroting goed op 20 oktober met unanimiteit van stemmen - in de AR zitten vertegenwoordigers van de zorgverleners alleen met raadgevende stem. De vertegenwoordigers van de regering in de AR onderstrepen de volgende kernelementen uit het regeerakkoord waarop ook het Verzekeringscomité inzet: het nieuwe pact met de farmaceutische industrie, de voortzetting van de hervorming van de ziekenhuizen, inclusief de netwerken, en versterking van de eerste lijn. Ze ondersteunen de intenties van het Verzekeringscomité om de begroting van het Riziv te hervormen door "het overleg binnen een voorspelbaar meerjarenperspectief mogelijk te maken, de ontschotting aan te moedigen (...)". Buiten de eigenlijke begroting van het Riziv is ook een 'voorlopig' bedrag van 412 miljoen euro opzijgezet om de uitgaven door de pandemie te dekken - vooral kosten voor tests en voor persoonlijk beschermingsmateriaal. Maar dit bedrag is niet volledig - de kosten van nieuwe tests en van de vaccinatie tegen covid zijn nog niet bekend.