...

Volgens het Europese reglement voor cosmetische producten CE nr. 1223/2009 moeten producten die in de handel worden gebracht, veilig zijn voor de gezondheid van de mens "bij een normaal of redelijk voorspelbaar gebruik". Er is hier dus geen sprake van evenwicht tussen de voordelen en de risico's. Theoretisch mogen die producten immers geen risico inhouden. In België worden cosmetische producten gereglementeerd door dat Europese reglement (1223/2009) en een Koninklijk Besluit van 17 juli 2012. Cosmetische producten hoeven niet eerst te worden goedgekeurd voor ze in de handel worden gebracht. De fabrikant moet zelf de veiligheid ervan evalueren voor hij dergelijke producten in de handel brengt, en hij moet ervoor zorgen dat ze beantwoorden aan de reglementaire vereisten en dat ze geen risico inhouden voor de gezondheid van de mens. Cosmetics Europe, de vereniging die de Europese cosmetische industrie vertegenwoordigt, heeft richtlijnen gepubliceerd voor toepassing van het cosmetische reglement in de bedrijven. Voor ze in België in de handel worden gebracht, moeten cosmetische producten worden geregistreerd in de gegevensbank van de Europese commissie CPNP. De samenstelling van de producten moet via die weg aan het Antigifcentrum worden meegedeeld. Sinds 2013 moeten de fabrikanten van cosmetische producten ernstige bijwerkingen aangeven bij de bevoegde nationale autoriteiten. De cosmetovigilantie betreft de controle van de veiligheid van cosmetische producten vanaf hun preklinische en klinische ontwikkeling tot de postmarketingbewaking. Door de bijwerkingen tijdens de ontwikkeling en vanaf de commercialisering rigoureus te verzamelen en te analyseren, kan de veiligheid van dermocosmetica verbeterd worden. Dat kan doen door de geschikte corrigerende maatregelen te nemen, hun werkzaamheid te volgen, de latere ontwikkeling van producten te verbeteren en de voorkeur te geven aan producten die het best worden verdragen. In ons land heeft de FOD Volksgezondheid een systeem van cosmetovigilantie op touw gezet. De gezondheidswerkers (artsen, apothekers, tandartsen...) worden uitgenodigd bijwerkingen die ze vaststellen bij gebruik van een cosmetisch product, te melden via een aangifteformulier. Er bestaan twee versies van dat formulier: een korte en een lange bestemd voor specialisten (dermatologen). De observaties kunnen via mail worden verstuurd naar cosmetovig@health.fgov.be. Daarbij wordt op dezelfde manier te werk gegaan als bij geneesmiddelen. Het Antigifcentrum is ook uitgenodigd om deel te nemen aan die cosmetovigilantie.