...

Verkiezingen binnen de Orde, opfrissingswerken van de gebouwen en de nieuwe insolvabiliteitswet... "Van 2018 onthouden we dat het een heel druk jaar was", aldus de Nationale Raad van de Orde der Apothekers. Met de publicatie van het Jaarverslag 2018 wil de Orde een overzicht geven van haar activiteiten, ook "met het oog op meer transparantie om de Nationale Raad van de Orde der Apothekers en de personen die erin dagelijks werken beter te leren kennen".Wat waren de belangrijke topics in 2018? De communicatiepolitiek van de Orde, het KB betreffende de permanente vorming van apothekers, GDPR; de Federale adviesraad voor apothekers; de proportionaliteitsrichtlijn; de benoemingen van magistraat-assessoren voor de provinciale Raden, de privacy- en patïentenrechten bij het doorgeven van medische gegevens,...Actuele topics die meer onderzoek vereisen, worden toevertrouwd aan werkgroepen. De werkgroep die in 2018 het meest actief was, was 'hervorming van de Code van farmaceutische plichtenleer' (zie onze editie van 12 november). Op 1 mei 2018 is het Wetboek Economisch Recht XX (WERXX) in werking getreden. Dat betreft de toepassing van het economisch recht en meer bepaald bij insolvabiliteit van ondernemingen, beoefenaars van een vrij beroep, waartoe de apothekers behoren. Het WERXX vertrouwt nieuwe taken toe aan de Ordes en Instituten. In het kader van deze inwerkingtreding richtte de Nationale Raad van de Orde een werkgroep 'insolvabiliteit' op.Er is ook een werkgroep 'Ondernemingsrecht' (november 2018) en een werkgroep 'Misbruik van geneesmiddelen' (juni 2018).In 2018 woonde de Orde zeven vergaderingen van het Beheerscomité bij over het beheer van het eHealth-platform. De Orde neemt actief deel aan het werk van de Pharmaceutical Group of the European Union (PGUE) aangaande onder meer de authenticatie van geneesmiddelen, GDPR, de richtlijn 'Diergeneeskundige geneesmiddelen', de richtlijn 'Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan nieuwe reglementering van beroepen', de richtlijn 'Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden', de Brexit, de Vision Paper 2030 van PGEU en de btw-richtlijn. Andere topics waren de invloed van geneesmiddelen op het milieu, geneesmiddelentekorten, vervalste geneesmiddelen, nieuw takenpakket van apothekers, valproaat,...De Nationale Raad van de Orde maakt ook deel uit van de Conférence internationale des Ordres de pharmaciens francophones (CIOPF) en onthaalt de sociale zetel van EurHeCa (European Health professionals' Competent Authorities). Ten slotte onderhoudt de Nationale Raad van de Orde regelmatig contacten met verschillende externe internationale en nationale partners waaronder de universiteiten. Zo maakt de Orde zich kenbaar bij farmaciestudenten en was ze aanwezig op alle proclamaties van promovendi (zeven in 2018).Een groot hoofdstuk is gewijd aan de tuchtactiviteit. Binnen de Orde der Apothekers behoort de gerechtelijke tuchtmacht tot de tien Provinciale Raden (in eerste aanleg) en tot de Raad van Beroep. In 2018 werden 152 dossiers behandeld door de Provinciale Raden (86 in het Frans, 66 in het Nederlands). Dat cijfer stemt overeen met dat van 2014, het jaar waarin er een sterke toename geregistreerd werd in vergelijking met 2005, toen er maar een 40-tal tuchtdossiers behandeld werden.De sancties uitgesproken door de Provinciale Raden waren buitenvervolgingstelling, seponering of vrijspraak (76), waarschuwing (33), berisping (15), schorsing (22) en schrapping. Er waren 29 procedures in hoger beroep met één vrijspraak, 17 waarschuwingen, drie berispingen en vijf schorsingen (van drie dagen tot vier maanden).Het derde deel betreft de administratie en het dagelijkse beheer van de Orde.2018 was ook het jaar van een procedure voor verzending via e-mail van newsletters of 'eZine' vanuit de Nationale Raad met als doel alle of een deel van op de lijst van de Orde ingeschreven apothekers snel en gemakkelijk te kunnen bereiken om hen interessante actualiteit of nuttige informatie te bezorgen.De Orde verzet ook aanzienlijk veel werk met het antwoorden op vragen van juridische aard die elke dag bij de Nationale Raad belanden: 281 vragen van personen buiten de Orde, 155 in het Frans, 25 in het Nederlands en één vraag in het Engels; 52% van de vragen waren afkomstig van apothekers, 16,7% van juridische professionals en 8% van burgers. De vragen betreffen publiciteit/kortingen/ronselen en in de apotheek verkochte producten."De Orde der Apothekers blijft een te weinig bekende instelling waarvan de activiteiten vaak moeilijk kunnen onderscheiden worden van die van andere instellingen, met name de beroepsverenigingen van apothekers. Deze verenigingen zijn uitsluitend opgericht voor de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van hun leden: een vast bevoegdheidsdomein dat niet toekomt aan de organen van de Orde", zo besluit de Orde haar Jaarverslag 2018.