...

Publiciteit en al wat daarmee gepaard gaat, was een heet hangijzer bij de hervorming van de Code. Het hoofdstuk over 'informatie, publiciteit en commerciële praktijken' is dan ook het meest aangepast."De oude code stelde een en ander slecht voor," legt professor Bernard Pirotte, co-voorzitter van de Nationale Raad van de Orde der Apothekers uit. "Enerzijds ging het over informatie en publiciteit, anderzijds over commerciële praktijken. De nieuwe code bundelt alles in één hoofdstuk. Reclame en handelspraktijken zijn nu principieel toegelaten. Uiteraard met beperkingen. Een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen informatie, persoonlijke reclame en advertenties voor producten. De belangrijkste nieuwigheid is dat de code nu een onderscheid maakt tussen geneesmiddelen (op voorschrift en OTC's) en andere producten zoals parafarmacie."Pirotte legt verder uit dat "de principiële goedkeuring van reclame en commerciële praktijken enkel kon omdat ook beperkingen met betrekking tot het gereglementeerde karakter van het beroep van apotheker zijn vastgelegd. Dat is nodig om 'legitieme doelstellingen' te bereiken zoals het verbeteren van de volksgezondheid en van het imago van het beroep. De centrale missie van de apotheker is en blijft het waarborgen van de volksgezondheid en het verstrekken van kwaliteitsvolle zorg," aldus Pirotte.De nieuwe code beoogt het vertrouwen van de bevolking, en de geloofwaardigheid van de apotheker te verbeteren. " Reclame is in principe toegestaan. Het kan echter niet zijn dat het imago van het beroep ondermijnd wordt door overdreven of misleidende publiciteit. Het moet correct en verifieerbaar blijven. Een apotheker heeft een academische opleiding gehad. Kritische zin, verantwoordelijkheid én geloofwaardigheid blijven essentieel."Nieuw is ook dat de Orde zich inzet om via een aantal commentaren de bepalingen van de oude code aan te vullen. Dit moet de interpretatie van deze regels door apothekers en disciplinaire organen vergemakkelijken. Met respect voor het mededingingsrecht. De becommentarieerde code zal regelmatig worden aangepast om rekening te houden met de evolutie van het beroep en de wetgeving. "In dit begeleidende document leggen we uit hoe artikelen geïnterpreteerd moeten worden zodat de provinciale raden de wijzigingen beter begrijpen. Tevens is er duiding voor apothekers en de media zodat ze mee zijn met de reikwijdte van de artikelen."Pirotte is er zich wel van bewust dat niet alle provinciale raden de ethische code op dezelfde manier zullen interpreteren. "Ze blijven vrij in hun beoordeling van klachten op basis van hun ervaring en de informatie waarover ze beschikken. Er komt geen volledige harmonisatie en geen strikt geharmoniseerd sanctiesysteem," zegt de voorzitter.Men streeft er ook naar om de code, indien nodig, om de vijf jaar aan te passen aan de actuele noden en de jurisprudentie van de provinciale raden."Het was tijd om een en ander uit te klaren," aldus Pirotte. "Sommige elementen stonden al in de vorige versie van de code maar werden niet goed geïnterpreteerd door de provinciale raden. Men trof daardoor sancties die niet voor herhaling vatbaar zijn."De nieuwe deontologische code laat toe de Orde nauwer te doen aansluiten bij de samenleving. "Heel wat mensen kennen de Orde alleen van de disciplinaire sancties uitgevaardigd door de Provinciale Raden. De Orde is veel meer dan dat."Dat er zich soms communicatieproblemen voordeden, daarvan is de covoorzitter zich bewust. "We hebben misschien een slecht imago omdat het publiek niet weet wat een Orde allemaal doet. Daarom denken we ook na over het verbeteren van de communicatie," besluit professor Pirotte.