...

De openingsuren van apotheken verschillen wel eens. Zo zijn sommige apotheken bijvoorbeeld gesloten over de middag terwijl andere dan verder toegankelijk zijn voor patiënten. Ook de uren waarop apotheken 's avonds de deuren sluiten, zijn niet steeds dezelfde. Bij de ene is dat bijvoorbeeld om 17u30, terwijl andere apotheken langer open zijn, vaak in overeenstemming met de consultatiemomenten van de huisartsen in de buurt. Verder is de ene apotheek wel eens op zaterdag(voormiddag) open terwijl de andere dat niet is. Los van specifieke sectorvoorschriften en deontologische regels moet u als apotheker bij het bepalen van uw openingsuren rekening houden met de spelregels rond openingsuren die voor de kleinhandel gelden. In de praktijk is dat allicht geen probleem. Die wet zegt namelijk vooral dat u een wekelijkse rustdag moet hebben. Dat is een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Er kan strikt gezien volgens deze wet ook een andere rustdag gekozen worden. Tijdens die rustdag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen zijn tijdens die rustdag niet toegelaten. De wekelijkse rustdag moet, alsnog de wet, ook gedurende minstens zes maanden dezelfde blijven. Bovendien zegt deze wet dat er beperkingen zijn aan de uren dat de apotheek dagelijks open mag zijn. Meer bepaald mag dat niet het geval zijn vóór 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan. Op andere dagen mag uw apotheek volgens deze wet niet open zijn vóór 5 uur en na 20 uur. In de wet staat dus nergens een verplichting om een middagpauze te nemen en om over de middag de deur te sluiten. U moet de openingsuren van uw apotheek ook aankondigen. Meer bepaald moet u dat vooreerst doen via een uithangbord dat te zien is van 'buiten'. Het Koninklijk Besluit houdende onderrichtingen voor de apothekers van 21 januari 2009 bepaalt nu eenmaal dat de informatie betreffende de openings- en sluitingsuren van de apotheek, alsook deze betreffende de wachtdienst, moeten meegedeeld worden en vanaf de buitenkant van de apotheek zichtbaar moeten zijn. Hebt u een eigen website, dan moet u ook daar de openingsuren van uw apotheek op vermelden. Meer bepaald moet de onthaalpagina van uw website (net zoals de voorgevel van de fysieke apotheek) de identificatie van de apotheek mogelijk maken en toegang geven tot de inhoud van de website in een tweede stap. Deze onthaalpagina moet duidelijk minstens de naam van de apotheker-titularis, het geografische adres, het telefoonnummer, het vergunningsnummer, de openingsuren van de apotheek en de informatie over de wachtdienst vermelden. Tijdens de openingsuren van uw apotheek, alsook tijdens de wachtdienst, moet er minstens één apotheker aanwezig zijn in de apotheek. Indien er uitzonderlijk geen apotheker aanwezig kan zijn, moet de apotheek gesloten worden voor de duur van de afwezigheid. Wanneer de apotheker-titularis afwezig is, moet die de modaliteiten voor de delegatie aan zijn adjunct-apotheker of apotheker-vervanger bepalen. Hij moet ervoor zorgen dat de taken die voortvloeien uit zijn verantwoordelijkheid die tijdens zijn afwezigheid moeten worden opgenomen, door zijn adjunct of vervanger worden opgenomen. U bent als apotheker overigens ook verplicht overleg te plegen om de continuïteit van de zorg te waarborgen buiten de openingsuren en tijdens de sluitingsperiodes. Verder zegt de wet dat apotheker(s)-titularis(sen) altijd over de sleutels van de apotheek moeten beschikken. Buiten de openingsuren van de apotheek heeft niemand toegang tot de lokalen van de apotheek zonder toelating van de apotheker(s)-titularis(sen). Een andere verplichting die geldt, is dat u als apotheker bij sluiting van de apotheek wegens onvoorziene omstandigheden, alle nodige maatregelen dient te nemen om de continuïteit van de zorg te handhaven.