...

Het kapitaal dat u opbouwt via een groepsverzekering of IPT (individuele pensioentoezegging) wordt u in principe pas uitgekeerd op het moment dat u op pensioen gaat. Toch betekent dat niet noodzakelijk dat u in afwachting daarvan dat kapitaal nog niet kunt 'gebruiken'. De wet laat u immers toe om dit aan te wenden om een onroerend goed te kopen, te bouwen of te verbouwen.Door uw onroerend goed op die manier te financieren, vermijdt u uw spaartegoeden te moeten aanspreken en bv. een deel van uw beleggingen te moeten verkopen. Bovendien hoeft u geen hypothecaire lening (met de daarbij horende kosten en formaliteiten) aan te gaan.U kunt een lopende groepsverzekering (of IPT) gebruiken voor de aankoop of het bouwen van een onroerend goed dat gelegen is binnen de Europese Economische Ruimte. Daarnaast kunt u deze financieringsmogelijkheid ook hanteren als u een verbouwing wil doen en bv. een nieuwe keuken of badkamer wil plaatsen. U kunt zelfs uw lopende hypothecaire lening vervroegd terugbetalen.Het onroerend goed in kwestie hoeft overigens niet noodzakelijk de woonst te zijn waar u zelf woont. Het kan ook gaan om een handelspand, een vakantieverblijf of een huis dat u wil verhuren. Als u enkel de blote eigendom van een pand wil kopen (uw vennootschap koopt bv. het vruchtgebruik), dan kunt u geen gebruik maken van dit systeem. U kunt het ook niet gebruiken als u bijvoorbeeld de verbouwingen wil betalen aan het onroerend goed van iemand anders.Als u een onroerendgoedtransactie via uw groepsverzekering of IPT wil financieren, bestaat een eerste denkpiste erin dat u aan de verzekeraar een voorschot vraagt op de reeds opgebouwde reserves. De meeste maatschappijen laten u toe om een voorschot op te vragen van 60 a 75% van de reeds opgebouwde bedragen. De spelregels die gelden bij uw verzekering kunt u terugvinden in de algemene voorwaarden. U kunt integendeel geen voorschot vragen op het bedrag dat u met toekomstige stortingen nog moet samenstellen.Op het ogenblik dat de groepsverzekering of IPT uiteindelijk wordt uitgekeerd, worden de voorschotten in mindering gebracht op het opgebouwde kapitaal. Nam u bv. een voorschot op van 100.000 euro en bedraagt het normale bedrag dat u zou worden uitgekeerd 250.000 euro, dan zal u (na aftrek van het voorschot) nog 150.000 euro in handen krijgen.U hebt veelal ook de keuze om op de opgenomen voorschotten al dan niet een intrest te betalen. Als u geen intresten betaalt, wordt de intrest bij het voorschot dat u opnam gevoegd en op het moment van de uitbetaling van het pensioenkapitaal afgerekend. Kijk verder ook na of uw verzekeraar niet bepaalt dat u uw rechten op een winstdeelname verliest als u voorschotten vraagt op de groepsverzekering. Hou er ook rekening mee dat de intresten die u op een dergelijk voorschot betaalt hoger kunnen liggen dan deze die van toepassing zijn als u een hypothecaire lening aangaat.Een andere denkpiste bestaat erin dat u de opgebouwde reserve van de groepsverzekering of IPT als waarborg geeft voor een lening die u aangaat. Meer bepaald kunt u de reserve in pand geven aan de kredietverlener. Het verstrekken van deze waarborg kan dan bv. een alternatief zijn voor een schuldsaldoverzekering. Als u geen schuldsaldoverzekering moet aangaan vermijdt u meteen dat u medische testen moet ondergaan. Bovendien zijn er aan een dergelijke waarborg geen of nauwelijks kosten verbonden.Een andere mogelijkheid bestaat erin dat u een bulletkrediet aangaat bij de bank waarbij u tijdens de duurtijd van de lening enkel intresten (en geen kapitaal) betaalt. Op het einde van het krediet betaalt u vervolgens het integrale kapitaal dat u leende terug. Deze 'einddatum' laat u samenvallen met het moment waarop uw groepsverzekering of IPT wordt uitbetaald. Het nettokapitaal dat komt uit de groepsverzekering of IPT wordt dan op de einddatum aan de kredietverlener betaald.De rente die u op een dergelijk bulletkrediet betaalt, ligt meestal lager dan de intrest die u moet betalen als u een voorschot op uw groepsverzekering opneemt. Hou er wel rekening mee dat u gedurende de hele looptijd van de lening intresten moet betalen op het volledige kapitaal dat u leent.Bij een dergelijk krediet kunt u vaak meer lenen dan het bedrag van de reserve die bij de verzekeraar is opgebouwd. Hou er wel rekening mee dat als er geen verdere opbouw is van uw groepsverzekering of IPT, u riskeert meer te hebben geleend dan wat u uit de groepsverzekering ontvangt zodat u het restant moet 'bijpassen' met uw eigen spaarpot.Overweegt u om uw groepsverzekering of IPT voor de financiering van een vastgoedtransactie te gebruiken, dan is het belangrijk de verschillende opties om de transactie te financieren (ook bv. het aangaan van een lening of het gebruiken van uw eigen spaargelden) te vergelijken o.a. qua kostprijs. Hou daarbij ook rekening met de eventuele fiscale gevolgen van de keuze die u maakt. Uw bankier en/of verzekeraar kan u behulpzaam zijn bij deze vergelijking. Weet daarbij dat elke situatie specifiek is zodat er geen algemene regel kan worden vooropgesteld die aangeeft wat in uw concrete geval de meest geschikte werkwijze is.