...

De coronacrisis grijpt zwaar in op het economisch leven. Zo hebben tal van ondernemers (tijdelijk) de deuren moeten sluiten, liep de omzet van vele andere bedrijven terug, zijn heel wat werknemers tijdelijk werkloos, enz. Dat alles kan ook zijn gevolgen hebben voor eventuele contracten die u voor de crisis afsloot met een leverancier. Het kan vooreerst zijn dat een bestelling die u deed maar niet geleverd wordt. Als u bij uw leverancier aandringt, wijst die op de coronacrisis om de vertraging te verantwoorden. Om te weten wat dan uw rechten zijn, dient u in eerst instantie na te gaan of er in de overeenkomst die u met uw leverancier afsloot al dan niet een leveringstermijn werd opgenomen en hoe 'bindend' die is. De overeenkomst kan meteen ook een sanctie voorzien voor het geval uw leverancier zich niet houdt aan de overeengekomen termijn. Zo kan er bv. vermeld worden dat u in dat geval recht hebt op een schadevergoeding of dat u het recht hebt om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen waardoor u met een andere leverancier in zee kunt gaan. Staat een dergelijke bepaling in de overeenkomst met uw leverancier, dan kan die zich meestal niet beroepen op de coronacrisis om een vertraging in de levering te vergoelijken. U kunt zich allicht ook nu beroepen op wat er in de overeenkomst werd overeengekomen rond een laattijdige levering. Opdat uw leverancier een uitstel zou kunnen vergoelijken zou hij namelijk moeten kunnen aantonen dat er sprake is van overmacht. Dat zal lang niet altijd het geval zijn. Om van overmacht te kunnen spreken, moet er namelijk sprake zijn van een onvoorzienbare gebeurtenis die buiten de wil van de leverancier ligt en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt. In de praktijk zullen deze voorwaarden ook in tijden van de coronacrisis maar zelden vervuld zijn. Weet wel dat er in de overeenkomst die u met de leverancier afsloot (of in diens algemene voorwaarden) afspraken zouden kunnen staan rond wat overmacht precies is en/of de coronacrisis al dan niet als een geval van overmacht kan worden aanzien. Staat er niets in de overeenkomst over de leveringstermijn, dan moet uw leverancier de bestelling leveren binnen een redelijke termijn. Over wat redelijk is en wat niet heeft de rechtbank bij een discussie het laatste woord. Weet wel dat de kans hier groot is dat er bij een discussie rekening zal worden gehouden met de coronacrisis om een langere termijn dan gebruikelijk als zijnde redelijk te weerhouden. Indien uw leverancier de prijs van wat u bestelde, wil verhogen wegens de coronacrisis (omdat hij bijvoorbeeld een hogere transportkost heeft of bepaalde onderdelen duurder dienden te worden aangekocht), hoeft u dat niet zomaar te aanvaarden. De prijs die u in de bestelbon of in het contract met de leverancier afsprak blijft dus overeind. Op die regel bestaat wel een uitzondering als er in de overeenkomst (of in de algemene voorwaarden van de leverancier) een andere afspraak staat. Zo kan daar bijvoorbeeld in overeengekomen worden dat de prijs wel kan worden herzien in functie van een stijging van de prijzen van bepaalde onderdelen of bij een stijging van de transportkosten. Sloot u nog geen overeenkomst af en is de geldigheidsduur van een offerte waarop u zou willen ingaan verstreken, dan zou de leverancier wel een prijsverhoging kunnen toepassen. Het is dan aan u om te beslissen om al dan niet tegen de gewijzigde voorwaarden met de leverancier in zee te gaan. Misschien ziet u gelet op de coronacrisis de bestelling zelf niet meer zitten en wil u die annuleren omdat u meent dat een dergelijke investering in deze tijden weinig zin heeft. Of de leverancier wil omwille van de moeilijkheden die de coronacrisis met zich brengt onder de bestelling die u deed onderuit. Weet dan dat dit niet zomaar kan. Een bestelling die u deed is nu eenmaal in principe bindend en dit voor zowel u als voor de leverancier, ook al wordt de uitvoering van de overeenkomst door de coronacrisis moeilijker. Ook hier geldt dat de coronacrisis in principe geen geval van overmacht uitmaakt, tenzij u in de overeenkomst met de leverancier andere afspraken zou hebben gemaakt. Wil u toch onder het contract onderuit, dan is het aangewezen dat u met de leverancier contact opneemt. Tracht met hem een regeling te treffen waarbij hij akkoord gaat om een einde te maken aan het contract, al dan niet mits betaling door u van een (liefst zo beperkt mogelijke) schadevergoeding. Slaagt u erin een dergelijke afspraak te maken, dan is het van belang die ook op papier te zetten, dit kwestie van latere discussies te vermijden. Annuleert u zonder een dergelijke afspraak de bestelling, dan zal de leverancier allicht een schadevergoeding van u vragen. Weet dat de omvang daarvan forfaitair kan zijn overeengekomen in de overeenkomst die u met de leverancier afsloot.