...

Om diefstallen te vermijden zou u in uw apotheek één of meerdere camera's willen plaatsen. U hebt nu eenmaal niet altijd een goed zicht op wat er in alle ruimtes van uw apotheek gebeurt. Bovendien staan er heel wat duurdere producten uitgestald die u niet graag ziet 'verdwijnen'. Door zo'n camera's te plaatsen voelt u zich mogelijk ook veiliger in uw apotheek tijdens wachtdiensten. Maar waarmee moet u rekening houden als u effectief tot de plaatsing van een camera wil overgaan?Indien u één of meerdere camera's in uw apotheek wil plaatsen, moet u vooreerst rekening houden met de zogenaamde camerawet (Wet van 21 maart 2018, Belgisch Staatsblad 16 april 2018). Die wet is evenwel enkel van toepassing als u 'echte' camera's plaatst in uw apotheek en niet als u bijvoorbeeld enkel een dummy-camera plaatst. De wet speelt al evenmin voor een eventueel videoparlofoonsysteem dat u hebt.De wet in kwestie geeft allerhande spelregels aan over hoe u de camera's moet plaatsen. Bovendien verplicht de wet u om aangifte van de camera's te doen en de bezoekers van uw apotheek ervan op de hoogte te brengen dat ze gefilmd worden.De wet laat u toe om zowel camera's te plaatsen in de ruimte die toegankelijk is voor het publiek (hier gaat het bijvoorbeeld om uw apotheek zelf) als in een afgesloten ruimte niet toegankelijk voor het publiek (bijvoorbeeld uw eigen bureau waar u geen klanten binnenlaat).De camerawet zegt verder dat u de camera's zo moet plaatsen dat ze zo weinig mogelijk gericht zijn op de openbare weg. Het filmen van de openbare weg moet met andere woorden tot een minimum beperkt worden. U mag dus uw camera niet zo opstellen dat u daarmee uw wagen of de wagens van klanten die zich parkeerden voor uw apotheek in het oog kan houden.Tevens moet u de politie verwittigen vooraleer u van de camera gebruik wil maken. U kunt dit online doen via het centrale e-loket aangiftecamera.be. U kunt de aangifte niet op papier indienen en al evenmin op het politiecommissariaat van de gemeente of stad waar uw apotheek gesitueerd is. Deze aangifte moet gebeuren ten laatste de dag voor u van de camera gebruik wil maken. U moet de politie overigens opnieuw verwittigen als er iets verandert in het cameragebruik (denk bijvoorbeeld maar aan het geval dat u nadien een camera bijplaatst in uw apotheek).De bedoeling van deze aangifteplicht bestaat erin de politie toe te laten om te weten waar er zich overal camera's bevinden. Indien er zich bijvoorbeeld ooit een misdrijf voordoet in uw buurt zou de politie de beelden die door uw camera's werden gemaakt eventueel kunnen opvragen.Als u één of meerdere camera's plaatst in uw apotheek moet u de bezoekers van uw apotheek daarvan verwittigen. Het publiek moet met andere woorden geïnformeerd worden dat ze gefilmd worden. Dat doet u door een pictogram uit te hangen waarvan de vorm en inhoud wettelijk wordt geregeld.Het pictogram moet ook een aantal verplichte vermeldingen bevatten zoals de contactpersoon en de verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden. U kunt het pictogram en verdere informatie terugvinden op de website https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/camera/pictogram. Het is dus uit den boze om een 'verborgen' camera te plaatsen. Het feit dat de camera's eventueel duidelijk zichtbaar zijn, ontslaat u overigens niet van de verplichting om een pictogram aan te brengen.Houdt u zich niet aan de regels van de camerawet, dan riskeert u sancties op te lopen. Meer bepaald kunt u dan worden gestraft met een geldboete van minstens 150 euro en maximaal 600 euro. Verwerkt u camerabeelden die de intimiteit schenden van personen die gefilmd worden, dan riskeert u nog zwaardere sancties. In dat geval riskeert u gesanctioneerd te worden met een geldboete van minstens 1.500 euro en maximaal 6.000 euro.Bovendien kan er als u de wettelijke voorwaarden niet naleeft een probleem rijzen op het vlak van het bewijs dat de beelden eventueel kunnen leveren. Leeft u de wettelijke spelregels na dan kunt u de beelden namelijk gebruiken om bijvoorbeeld het bewijs te leveren van een diefstal. Voor beelden die gemaakt zijn met een niet-reglementaire camera is dat onzekerder.De GDPR wetgeving verplicht u verder om een register voor beeldverwerkingsactiviteiten van de bewakingscamera's bij te houden. Dit register moet, op verzoek, ter beschikking worden gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit, teneinde haar in staat te stellen haar toezichtopdracht uit te voeren.U mag de beelden die door de camera worden gemaakt opnemen. U mag ze echter niet onbeperkt bijhouden. De bewaartermijn van de beelden mag in principe niet langer dan één maand zijn. Op die regel bestaat een uitzondering als de opgenomen beelden een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer. In deze gevallen mag u de beelden langer dan een maand bijhouden.Heb u in uw apotheek werknemers in dienst, dan moet u met een aantal bijkomende spelregels rekening houden. Die staan opgesomd in de zogenaamde cao nr. 68. Deze cao bevat inhoudelijke en procedurele waarborgen die de werkgever moet respecteren omwille van het recht op privacy van de werknemer.