...

Het is niet omdat iemand in uw apotheek ten val komt en daaraan een lichamelijk letsel overhoudt (bv. een bekkenbreuk) dat u daar automatisch aansprakelijk voor bent. Uw patiënt zal nu eenmaal moeten bewijzen dat u een fout beging die de oorzaak was van de val - concreet: dat u niet gehandeld hebt als een 'redelijk en voorzichtig persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden'. Een voorbeeld: de vloer van de apotheek is net gepoetst en ligt er nog nat bij, maar u wees de patiënten daar niet op. Ook als u bv. allerhande zaken opgestapeld heeft waardoor de doorgang voor een patiënt moeilijk is, loopt u het risico aansprakelijk te worden gesteld voor een valpartij. U riskeert daarnaast ook aansprakelijk te worden gesteld als de schade die de patiënt lijdt te wijten is aan een gebrek aan het onroerend goed waarin u uw apotheek uitbaat. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan het geval dat u een automatische deur hebt aan de ingang die plots dichtgaat terwijl een patiënt daar doorstapt. U kunt in dat geval wel eventueel trachten de schade te verhalen op de leverancier van de deur of de firma die het onderhoud (of de herstelling) daaraan doet. Huurt u het pand, dan kunt u misschien ook de verhuurder aansprakelijk stellen. In de deontologische code wordt bepaald dat u uw apotheek zodanig dient in te richten dat de geneesmiddelen niet binnen handbereik van de patiënt staan. Ook in de gids voor de goede officinale farmaceutische praktijken staan regels over hoe u uw apotheek moet inrichten. Zo wordt er bijvoorbeeld in vermeld dat de verstrekkingszone zo ingericht moet zijn dat het publiek geen toegang kan krijgen tot de geneesmiddelen. Lijdt een patiënt schade doordat u zich niet aan deze spelregels houdt, dan kunt u al eveneens aansprakelijk gesteld worden voor de schade die de patiënt ten gevolge hiervan leed. Zelfs als uw patiënt al kan aantonen dat u in de fout ging, moet die ook nog aantonen om welke schade het precies gaat - loonverlies, kosten van medische interventies, geneesmiddelen, enz. U kunt vragen dat de bewijzen daarvan geleverd worden. Bovendien moet uw patiënt ook kunnen aantonen dat uw fout de schade veroorzaakte. Daarbij kunt u bijvoorbeeld soms argumenteren dat ook de patiënt zelf verantwoordelijk was voor de schade doordat die zelf onvoorzichtig was. In dat geval kan u mogelijks uw aansprakelijkheid alsnog deels of volledig afwenden. Als apotheker bent u verplicht uw burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Ongevallen in uw apotheek zullen vermoedelijk gedekt zijn door die verzekering. Doe bij een schadegeval dan ook dadelijk aangifte bij uw verzekeraar. Kijk tevens uw bestaande polis even na of dergelijke aansprakelijkheid toch verzekerd is en welke franchise er bij een schadegeval van toepassing is. Als uw patiënt schade veroorzaakt in uw apotheek, dan denkt u er misschien wel aan (zeker als de schade aanzienlijk is) hem deze schade te laten vergoeden. In dat geval rijst al eveneens de vraag of uw patiënt al dan niet een fout beging. Om uw klant aansprakelijk te kunnen stellen, zal u nu eenmaal (net als de patiënt die uw aansprakelijkheid inroept - zie eerder) een fout van uw patiënt, een schade en een oorzakelijk verband tussen beide moeten kunnen aantonen. Uw patiënt zou zich mogelijks kunnen verweren door te zeggen dat u zelf niet handelde als een redelijk en voorzichtig apotheker (en dat bv. doordat u uw apotheek niet inrichtte zoals een voorzichtig apotheker dat zou doen). Begaan de kinderen van uw patiënt een fout (doordat die bv. al spelend in uw apotheek schade veroorzaken) dan kunt u uw patiënt daarvoor eveneens aansprakelijk stellen. Ouders zijn nu eenmaal in principe ook aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt door hun minderjarige kinderen. Weet trouwens dat uw patiënt wellicht een familiale verzekering heeft die deze schade dekt zodat het uiteindelijk de verzekeraar is die u zal vergoeden. De patiënt zal op zijn beurt enkel de franchise moeten betalen. Als u uw patiënt aansprakelijk wil stellen voor de schade die hij in uw apotheek veroorzaakte, dan zal u de feiten moeten kunnen aantonen. Laat uw patiënt dan ook niet zomaar vertrekken maar laat die minstens een verklaring ondertekenen (met zijn naam, adres en telefoonnummer) waarbij die bevestigt de schade te hebben veroorzaakt. Neem meteen ook een aantal foto's van de schade. Weigert de patiënt dat, vraag dan aan getuigen in uw apotheek of ze een verklaring op papier willen zetten. U heeft mogelijks ook camerabeelden die u als bewijs kan hanteren.