...

1. Onze gezondheidszorg heeft dringend nood aan een globale visie met expliciete gezondheidsdoelstellingen, die we ook meten en evalueren. Als we over budgetten beslissen, dan moet dat passen binnen de prioriteiten die we vooropstellen. We moeten dringend meer inzetten op preventie en eerste lijn. Alleen zo kunnen we onze gezondheidszorg betaalbaar houden. Om te komen tot meer samenwerking tussen zorgverstrekkers onderling, zoals tussen apotheker en huisarts, moeten er meer financiële prikkels komen. Ook de digitalisering met een gedeeld farmaceutisch dossier, een gedeeld patiëntendossier, enz. zal daarbij een rol spelen.2. Sommige farmaceutische bedrijven creëren bewust stockbreuken om de prijs per land voldoende hoog te kunnen houden. Die praktijken gaan ten koste van de gezondheid van de patiënten en ze benadelen farmaceutische organisaties die het wel goed menen met de volksgezondheid. De overheid kan daar veel actiever op ingrijpen. Er moet sneller en transparanter gecommuniceerd worden over stockbreuken. Er moeten beslisbomen worden opgesteld voor alternatieven. De Belgische regering moet aandringen op betere Europese regulering in het belang van de volksgezondheid. Europa behandelt een geneesmiddel nog altijd te veel als koopwaar. Ontstaat er toch een tekort, dan moet de apotheker het geneesmiddel uit het buitenland kunnen laten invoeren via een bestaande noodprocedure. Die procedure moet systematischer worden toegepast en altijd voorzien in de terugbetaling die de patiënt anders ook zou krijgen. Ook moet de minister van Volksgezondheid een dwanglicentie kunnen toepassen en burger- of patiëntengroeperingen moeten zo'n dwanglicentie juridisch kunnen afdwingen.3. De huisapotheker is een goed concept. De apotheek heeft één van de laagste drempels in onze gezondheidszorg. Voor oudere en chronische zieke mensen en voor rusthuisbewoners is de apotheker de geknipte persoon om het overzicht te bewaren over de pillendoos, in nauw overleg met de huisarts en andere zorgverstrekkers. Groen wil de rol van de apotheker binnen de eerste lijn nog versterken door niet het geneesmiddel, maar de patiënt centraal te stellen. De apotheker begeleidt zijn klanten, volgt hun medicatiegebruik op en neemt contact op met de patiënt en/of huisarts bij veranderingen. De honoraria voor apothekers moeten die nieuwe rol binnen de eerste lijn volgen. Het systeem van begeleidingsgesprekken, zoals dat bestaat voor astmapatiënten, breiden we uit naar andere geneesmiddelen. We belonen apothekers ook voor medicatie-evaluaties, waarbij de apotheker in nauw overleg met de huisarts en de patiënt alle medicatie die de patiënt neemt, overloopt en evalueert. Groen wil tot slot ook een budget vrijmaken voor structureel overleg op de eerste lijn rond geneesmiddelengebruik met de huisarts, de apotheker, het rusthuis, de thuisverpleegkundige, de kinesist, de eerstelijnspsycholoog, enzovoort.