...

Alleen al in Vlaanderen en Brussel zijn er momenteel zowat 10.000 winkels minder dan tien jaar geleden. Dat heeft tot gevolg dat er in heel wat steden en gemeenten op dit moment behoorlijk wat handelspanden leegstaan. Ook de huurprijzen van winkelpanden dalen. Zo liggen die in kleinere steden bijv. vaak maar liefst 10 tot 30% lager dan vroeger.Het kan dan ook perfect zijn dat u, als u het pand waarin u uw apotheek uitbaat al enige tijd huurt, eigenlijk een te hoge huurprijs betaalt (naar huidige normen). Het is dan ook misschien wel het moment om een lagere huurprijs te proberen onderhandelen met uw verhuurder. Hoe gaat u daarbij te werk en wat kunt u doen als de verhuurder hieraan niet wil meewerken?Vooraleer u wat dan ook doet, is het aangewezen te informeren naar de actuele huurwaarde van het pand dat u huurt. Probeer daarbij een zicht te krijgen op de huurprijzen van soortgelijke panden die ook in de buurt liggen van waar u uw apotheek hebt en die recent verhuurd werden. Staat een pand te huur, dan kunt u bij de verhuurder of vastgoedmakelaar navragen wat de gevraagde huurprijs is. U kunt ook bij ondernemers, die recent een winkelpand huurden, binnen springen en vragen of ze bereid zijn u mee te delen welke huurprijs ze exact betalen. Een andere denkpiste bestaat erin een landmeter/schatter te contacteren en hem te vragen om een schattingsverslag te maken van de huurwaarde van de ruimte waarin u uw apotheek uitbaat.Ligt de actuele huurwaarde beneden de huurprijs die u voor het pand betaalt, dan is het aangewezen hiervan een bewijs te hebben. Zo zou u bijv. kunnen vragen of de verhuurder of vastgoedmakelaar van een pand dat te huur staat u een mail stuurt met de gegevens van het pand (oppervlakte, ligging, huurprijs, enz.). U kunt ook vragen of u een kopie krijgt van het huurcontract van een andere ondernemer in de buurt of vragen dat een schatter zijn schatting op papier zet.Ligt de actuele huurwaarde van het pand waarin u uw apotheek hebt effectief heel wat lager dan wat u op dit moment als huurprijs betaalt, dan kunt u gaan onderhandelen met uw verhuurder. U kunt (door hem te wijzen op de actuele huurprijzen in de buurt) vragen of hij bereid is u voortaan een lagere huurprijs aan te rekenen. U kunt de verhuurder er op wijzen dat u overweegt naar een ander pand op zoek te gaan of een gedwongen vermindering van de huurprijs (zie verder) af te dwingen als hij niet bereid is om mee te werken.Gaat de verhuurder in op uw vraag en is die bereid de huurprijs te laten zakken, dan is het belangrijk die afspraak ook correct op papier te zetten. Hiervoor kunt u een addendum opmaken aan de bestaande huurovereenkomst, hetgeen u ook beiden ondertekent. Spreek daarbij ook duidelijk af vanaf wanneer de lagere huurprijs ingaat. U kunt, als de verhuurder het daarmee eens is, de huurprijs zelfs retroactief aanpassen.Is de verhuurder niet akkoord om de huurprijs te verlagen en wil u uw apotheek niet verhuizen, dan kunt u eventueel een (gedwongen) huurprijsherziening aanvragen. Dit kunt u doen tegen het einde van elke driejarige periode. Meer bepaald moet u een eventuele vordering in dat verband bij de vrederechter inleiden gedurende de laatste drie maanden van de lopende driejarige periode.De vrederechter kan op uw vraag om de huurprijs te verlagen ingaan als u kunt bewijzen dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste 15% lager is dan de huurprijs die in de huurovereenkomst is bepaald, of bij de laatste herziening is vastgesteld. Bij dit alles doet de rechter uitspraak naar billijkheid, zonder te letten op het gunstig of ongunstig rendement dat uitsluitend aan u als huurder is toe te schrijven. Doe voor een dergelijke procedure een beroep op de diensten van een advocaat.Ook als u een huurhernieuwing vraagt (tussen de 18de en 15de maand voor het verstrijken van elke negenjarige periode) kunt u aangeven dat u wel verder wil huren maar tegen een lagere huurprijs. Is de verhuurder het met de verlaging van de huurprijs niet eens, dan kunt u zich tot de vrederechter wenden en is het eveneens aan de vrederechter om daar een beslissing in te nemen.Weigert de verhuurder om de huurprijs te verlagen, dan zou u ook kunnen overwegen om een ander pand te huren en de lopende huur op te zeggen. Meer bepaald kunt u als huurder het handelshuurcontract om de drie jaar opzeggen met een aangetekende brief (of betekend bij deurwaardersexploot), die minstens zes maanden voor de driejaarlijkse vervaldatum verstuurd moet worden naar de verhuurder.U bent aan de verhuurder dan geen bijkomende vergoeding verschuldigd. Hou er wel rekening mee dat u het nieuwe pand dat u zou moeten huren opnieuw zal moeten inrichten, wat bijkomende kosten met zich kan meebrengen. De vraag zal dan ook zijn of die wel opwegen tegen de lagere huurprijs die u mogelijks zal moeten betalen.