...

In principe moet elke onderneming, ongeacht de sector waarin ze actief is, een arbeidsreglement hebben van zodra zij een werknemer in dienst neemt. Deze verplichting geldt zelfs als die maar deeltijds werkt. Voor apothekers bestaat er wel een uitzondering op deze regel. De wettelijke regels rond het arbeidsreglement gelden namelijk niet voor 'doctors in de geneeskunde, tandartsen, apothekers en studentenstagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van die beroepen'. Concreet betekent dit dat u als apotheker enkel een arbeidsreglement moet hebben als u ander personeel aanwerft dan een apotheker, bijvoorbeeld een farmaceutisch assistent.In zo'n arbeidsreglement staan een aantal verplichte vermeldingen. Er kunnen ook een aantal facultatieve vermeldingen in staan. Het gaat daarbij onder andere om de aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden, de tuchtsancties die kunnen worden opgelegd, enz. Verder kunnen in het arbeidsreglement bijvoorbeeld ook de verplichtingen van de werknemer in geval van ziekte of de procedure voor het nemen van verlof worden verduidelijkt. U kunt aan uw sociaal secretariaat vragen om u zo'n arbeidsreglement te bezorgen. U moet elke werknemer ook een kopie van het arbeidsreglement overhandigen. Om discussies nadien te vermijden zorgt u er best voor dat de werknemer een ontvangstbewijs tekent. Bovendien moet u een afschrift van het arbeidsreglement bezorgen aan de bevoegde directie van het Toezicht op de Sociale Wetten.