...

Er had een dialoog moeten plaatsvinden tussen de beroepsverenigingen die de ziekenhuisapothekers vertegenwoordigen, omdat ze niet worden vertegenwoordigd door de klassieke vakbonden, meent Sylvie Demaret. "De oude barema's leken me meer coherent." Maar volgens Demaret heeft de gewenste dialoog niet plaatsgevonden. Hoewel er beroep werd aangetekend bij de Raad van State is er weinig vooruitgang geboekt en de vergaderingen met het IFIC gaven geen uitsluitsel. Wat is het IFIC-barema precies? Sylvie Demaret: Op de website van de IFIC (Instituut voor Functieclassificatie - Institut de Classification de fonction) lees je dat het gaat om de herwaardering van het personeel en de verbetering van hun arbeidsvoorwaarden; en de aanpassing van de barema's van de regionale instellingen die in het kader van de zesde staatshervorming zijn overgedragen aan de barema's van de federale gezondheidszorg. Het idee is nobel, maar het venijn zit in de details. In privéziekenhuizen is het IFIC-barema van toepassing sinds 2018. Elke particuliere instelling moest tegen april 2018 aan elke werknemer een functie toewijzen. Vervolgens was er de mogelijkheid van intern, extern beroep (uiterlijk op 15/10/2018). Verscheidene apothekers zijn van meet af aan in beroep gegaan. Andere beroepen ook. Is het IFIC-barema van toepassing in alle ziekenhuizen? Is het verplicht voor alle werknemers? Zo niet, wat is dan het nut om de toepassing ervan te weigeren? Tot op heden is het alleen in privéziekenhuizen verplicht. Het barema had ook moeten worden toegepast in openbare ziekenhuizen, maar vanwege de moeilijkheden die zich in particuliere ziekenhuizen voordoen, ging dat niet door. Toen het IFIC-barema van kracht werd, was er geen absolute verplichting. Werknemers die onder een vroeger barema vielen, konden ervoor kiezen hun oorspronkelijk barema te behouden (wat de meerderheid deed). Anderzijds is het verplicht voor nieuwe werknemers of personeelsleden die van instelling veranderen. De werknemer heeft er alle belang bij om het te weigeren gezien het reële financiële verlies door over te stappen op het IFIC-barema. Onze berekeningen voorzien een verlies tussen 75.000 en 312.000 euro over een volledige loopbaan... Wat zijn de voor- en nadelen van het IFIC-barema voor het inkomen? Het theoretische voordeel van het IFIC is dat het de mogelijkheid biedt de verantwoordelijkheden van een functie te valoriseren, in plaats van een diploma. Dat is lovenswaardig, maar in andere sectoren wordt bij een herziening van het onderwijs- en/of opleidingsniveau een salarisverhoging geëist en verkregen - denk aan leerkrachten, gespecialiseerde verpleegkundigen, enz. In de praktijk is er voor apothekers geen valorisatie. Het is zelfs een stap achteruit omdat met veel verantwoordelijkheden geen rekening is gehouden en de door het IFIC voorgestelde functieomschrijving grotendeels onvolledig was. Die bleek te dateren uit de jaren '90 en hield geen rekening met alle taken en verantwoordelijkheden die er door een reeks KB's bij zijn gekomen. Er wordt ook geen rekening gehouden met de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid die eigen is aan ons beroep. Zijn er apothekers die zich door dit systeem niet meer durven wagen aan een opleiding tot ziekenhuisapotheker? Ja, want financieel gezien wordt een acht jaar durende universitaire opleiding plus alle bijkomende verantwoordelijkheden niet erkend, gewaardeerd of beloond. Daarbij komt nog de financiële 'kloof' bij tussen ziekenhuisapothekers onder het oude barema versus het IFIC-systeem. Daar komt nog bij dat de arbeidsmarkt voor een beroep met een tekort nog steeds bevroren is. Ziekenhuisapothekers durven niet meer over te stappen van de openbare naar de privésector omdat het IFIC-barema voor hen zeer ongunstig is, noch van een privé-instelling waar de apotheker zijn barema heeft kunnen behouden naar een nieuwe baan waarin het IFIC-barema zou worden toegepast... Er zijn meer transfers van de particuliere sector naar de overheidssector, die de IFIC-barema's nog niet toepast. Er is discriminatie tussen openbare en particuliere apothekers en tussen ziekenhuisapothekers en andere gezondheidswerkers binnen ziekenhuizen. Voor de toekomst is het niet bekend of de barema's die op de overheidssector zullen worden toegepast, dezelfde zijn... Uiteindelijk hebben we het tegenovergestelde bereikt van wat het IFIC beweerde te willen...