...

Voorzitter Dominique Jordan bedankte bij de opening van de FIP Virtual 2020 de apothekers voor hun inspanningen tijdens de pandemie. "Ik was nog nooit zo trots dat ik apotheker ben dan de voorbije zeven maanden. De pandemie heeft de kracht van onze solidariteit duidelijk gemaakt. Ons beroep zal er beter uitkomen als we eensgezind handelen. We moeten nu anticiperen en de erkenning die we ervaren vasthouden en meenemen in de gesprekken over de toekomst na covid die we hebben met de overheden." "Na de pandemie zullen de apothekers meer dan ooit nodig zijn om de preventie en de veiligheid van de patiënten te garanderen. Mensen blijven ziek worden en sommige aandoeningen dreigen erger te worden door de socio-economische problemen die tijdens deze crisis zijn gerezen. De antibioticaresistentie is niet verdwenen, de problemen in de zorgsystemen zijn er nog steeds en nieuwe pandemieën behoren tot de mogelijkheden", besloot hij, terwijl hij nog aanstipte dat het belangrijk is om desinformatie en een overload aan informatie te bestrijden. De FIP maakt zich zorgen over de toenemende tekorten, stockbreuken en namaakgeneesmiddelen die de gezondheidscrisis in de hand werkt. "Apothekers zouden meer bevoegdheid moeten krijgen om geneesmiddelentekorten op te lossen. De overheden zouden aan de regulerende instanties moeten vragen om, zo snel mogelijk, voorstellen uit te werken die de apothekers meer macht geven", stelt de federatie in haar beleidsverklaring over geneesmiddelentekorten. Zo pleit de FIP onder meer voor een wereldwijde, unieke defintie van geneesmiddelentekorten en voor een geheel van gelijke criteria om die onbeschikbaarheden te identificeren en te bewaken op nationaal, regionaal en internationaal niveau. Het probleem kan dan wereldwijd beter aangepakt worden op basis van precieze, betrouwbare en vergelijkbare gegevens. Verder ziet de FIP heil in een voor het publiek toegankelijk instrument voor de verspreiding van informatie over de tekorten; de uitwerking van een aankoopprocedure die een continue bevoorrading van kwaliteitsvolle geneesmiddelen garandeert; en programma's waarin de rol van de apotheker benadrukt wordt bij het afzwakken van de impact van geneesmiddelentekorten. Nog een kopzorg is de financiële leefbaarheid op lange termijn van de diensten die de apotheker aanbiedt. De aanhoudende daling van de prijzenmarges en de ontbrekende financiering voor de diensteverlening door de apothekers zetten die leefbaarheid onder druk. De FIP vraagt dan ook een verloning voor alle diensten die de apotheker aanbiedt, met inbegrip van de rol die hij/zij opneemt in multidisciplinaire teams. "Een efficiënt verloningssysteem bevordert de duurzame aflevering van professionele diensten", luidt het. Zo'n systeem moet ingebed worden in de zorgstrategieën en dient dus gefinancierd te worden. De overheden en de beleidsmensen moeten inzien dat de leefbaarheid van de apotheken een probleem is voor de gezondheidszorg in de brede zin en voor de maatschappij in haar geheel." Volgens een recente enquête van de FIP onder haar leden vindt minder dan 5% dat de apothekers de impact van de luchtvervuiling op de respiratoire gezondheid proactief aanpakken en er met hun patiënten over spreken. De reden die ze daarvoor aanhalen is dat ze er niet voldoende voor opgeleid zijn en er niet de nodige middelen voor hebben, en dat ze niet verloond worden voor dat aspect van de zorg. "De WGO heeft luchtvervuiling en de klimaatverandering genoemd als één van de grootste bedreigingen voor de gezondheid wereldwijd. Apothekers moeten dus een rol spelen in de preventie van de daarmee gepaard gaande risico's, met name bij patiënten met respiratoire aandoeningen", zei Gonçalo Sousa Pinto, die binnen de FIP verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en de voortgang van de praktijk. De strijd tegen resistentie voor antibiotica is al lang een prioriteit voor de FIP en covid-19 maakt nog maar eens duidelijk in welke mate een virus ons leven kan aantasten. "Het is hoog tijd om actie te ondernemen, want de opkomst van infecties en ziekten die resistent zijn voor geneesmiddelen, kan snel uitdraaien op een andere volksgezondheidscrisis." De roadmap FIP Pharmacy AMR moet de acties op wereldniveau begeleiden en bepaalt de rol van apothekers en farmacologische onderzoekers bij de bestrijding van antibioresistentie, met name door de aflevering van antibiotica te bewaken en te beheersen. "De veiligheid van de patiënten is een wereldwijde urgentie geworden. De veiligheid van geneesmiddelen is daar een belangrijk onderdeel van. Het gaat dan onder meer om het voorkomen van medicatiefouten en van schade te wijten aan geneesmiddelen, vooral inzake hoogrisicoproducten en polyfarmacie, en het veilig gebruik van geneesmiddelen bij elke etappe, bijvoorbeeld bij een omschakeling binnen het zorgpad", benadrukt de FIP. Programma's die apothekers inzage geven in de klinische gegevens van de patiënt, nationale niet-dwingende systemen om bijwerkingen te signaleren, te bewaken en te analyseren, veiligheidsindicatoren, nationale richtlijnen, enz. zijn cruciaal om de patiëntveiligheid te verbeteren.fip.org