...

Onze grote enquête 'Wie bent u, apotheker?' (zie ook cover) bevatte een uitgebreid hoofdstuk 'mobiliteit', waarvan we u in deze editie met plezier de resultaten voorschotelen. Vias Institute vult ze aan met gegevens over de algemene bevolking.De meeste apothekers (57%) hebben twee wagens in hun gezin. Dat is beduidend meer dan bij de hele Belgische bevolking waar een kwart twee wagens bezit. 30% van de apothekers die onze vragenlijst invulden, hebben er maar één, en amper 1% stelt het zonder auto - bij de modale Belg is dat laatste voor 11% het geval.Negen op de tien van de respondenten hebben persoonlijk een auto in hun bezit, zeven op de tien een fiets en 13% een elektrische fiets - die cijfers zijn vergelijkbaar met de algemene bevolking. De elektrische fiets is vooral populair in de leeftijdscategorie 45 tot 64 jaar. Fietsen is ook vooral een Vlaamse aangelegenheid, zo blijkt uit de resultaten: acht op de tien Nederlandstaligen zeggen een fiets te bezitten, tegenover de helft van de Franstaligen. Een elektrisch exemplaar hebben 16% van de Nederlandstaligen en 6% van de Franstaligen.Terug naar koning auto, in alle leeftijdscategorieën en voor zowel privé- als beroepsgebonden verplaatsingen nog steeds het vervoermiddel bij uitstek, zo blijkt (zie verder). Iets meer dan de helft van onze respondenten (52% ten opzichte van 70% bij de hele Belgische bevolking) legt jaarlijks minder dan 15.000 kilometer af met de eigen auto. Zowat een derde (34% vs. 17% bij alle Belgen) rijdt elk jaar tussen 15.000 en 25.000 kilometer, en 14% (tegenover 13%) zelfs nog meer. We kunnen dus vaststellen dat apothekers gemiddeld genomen meer kilometers afleggen dan de modale Belg.In de eerste groep (minder dan 15.000 km), vinden we 59% van de vrouwen terug, tegenover 39% van de mannen. Die laatsten zijn in de categorie 'meer dan 25.000 km' dan weer dubbel zo talrijk als de vrouwen (20% vs 11%). Ziekenhuisapothekers leggen ook meer kilometers af met de wagen: één op de vijf zit in de hoogste categorie (meer dan 25.000 km).De helft van de apothekers die onze enquête invulden, heeft zijn/haar wagen nieuw aangekocht, ten opzichte van 58% in de hele Belgische bevolking. Een kwart rijdt met een tweedehandsauto, bij de hele Belgische populatie is dat één op de drie. Eén op de vijf apothekers heeft een bedrijfswagen, ten opzichte van 10% van de Belgische bevolking. De bedrijfswagen lijkt vooral vanaf 35 jaar zijn intrede te doen, en dan vooral voor de (co)titularissen (29%) en in mindere mate de ziekenhuisapothekers (12%).De overgrote meerderheid van de wagens van apothekers rijden op de klassieke brandstoffen: diesel (50%) en benzine (44%). Amper 4% van de respondenten schafte zich een hybride auto aan, en minder dan 1% een elektrisch exemplaar.Bekijken we de manier waarop de Belgische apothekers zich verplaatsen, dan staat de auto met stip op de eerste plaats. De eigen benen en de fiets gebruiken de Vlamingen eveneens in hoge mate, vooral dan voor privé-verplaatsingen. Op het openbaar vervoer doen we veel minder een beroep: amper één op de tien Vlaamse apothekers gebruikt het voor werkgebonden verplaatsingen, tegenover een kwart van de Franstaligen. Privé wordt al eens vaker de bus of trein genomen. De motor scoort voor beide soorten verplaatsingen erg laag. Begrijpelijk, want amper 3% van de respondenten heeft er eentje in huis.Bent u de afgelopen vijf jaar persoonlijk betrokken geweest in een verkeersongeval, wilden we weten. 15% moest daar jammer genoeg bevestigend op antwoorden. Onder hen vooral jonge mensen, onder de 35 (22%). Ziekenhuisapothekers delen iets meer in de klappen (19%), vergeleken met titularisbedienden (17%), adjunct-apothekers (13%) en (co-)titularissen (12%). Wellicht heeft dat te maken met de vaststelling dat zij globaal genomen meer kilometers afleggen met de auto.Verplaatsingen in het verkeer, daar komt willens nillens ook al eens een boete aan te pas. Ruim een derde van de apothekers in onze rondvraag (34%) liep het voorbije jaar een verkeersboete op. Dat is meer dan bij de Belgische populatie, waar ongeveer één op de vijf (21%) in het afgelopen jaar een boete kreeg. De vaakst bekeurde overtredingen zijn overdreven snelheid (79%) foutparkeren (23%) en het ontbreken van parkeerschijf of parkingticket (19%). Aan foutparkeren bezondigen zich opvallend veel 65-plussers (50%) en jongeren onder de 35 (30%). Te snel rijden scoort in alle leeftijdsgroepen erg hoog, met opnieuw de 65-plussers als uitschieters (83%). Positief: geen enkele respondent werd beboet voor rijden onder invloed.Laten we even inzoomen op de mobiliteit in de nabije omgeving van de officina-apotheken. Liefst 37% van onze apothekers heeft een voorbehouden parking voor de klanten, 44% moet het zonder stellen. Wel even opmerken dat één op de vijf aangaf dat deze vraag voor hen niet van toepassing was; ook apothekers in ziekenhuizen en de industrie hebben onze vragenlijst namelijk ingevuld.Zes op de tien van de apothekers die geen voorbehouden parking hebben, geven aan dat hun klanten parkeerproblemen ondervinden nabij de apotheek. Een kleine 40% vindt dat de gemeente of stad niet voldoende investeert in wegeninfrastructuur om de toegankelijkheid van hun apotheek te garanderen. Liefst negen op de tien zijn van mening dat verkeersvrije buurten een impact hebben op de toegankelijkheid van de apotheek: voor 18% is dat in beperkte mate, voor 41% in vrij grote mate en voor 30% in grote mate. Die impact hoeft overigens niet noodzakelijk negatief te zijn.