...

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit in de Zorg zag in 2017 het levenslicht als expertisecentrum voor een kwaliteitsbeleid - al werd het instituut eigenlijk pas sinds begin vorig jaar echt operationeel. De 'feitelijke verenigingen' binnen het VIKZ vertegenwoordigen de kwaliteitswerking in vier sectoren: de algemene ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de residentiële ouderenzorg en - last but not least - de eerste lijn. Een kwaliteitsbeleid in de eerste lijn werd al door de eerstelijnsconferentie in 2010 op de agenda gezet - maar het Vlaamse initiatief binnen deze sector raakte moeilijk van de grond.Met het forum nu een maand geleden wilde het VIKZ daar verandering in brengen. Op de bijeenkomst werd vooral in kaart gebracht waar de verschillende subsectoren - welzijnsactoren, apothekers, huisartsen, thuisverpleegkunde - al mee bezig zijn. Het forum legde de actiepunten voor de eerstkomende jaren vast. Na de ziekenhuizen, de GGZ en de woonzorgcentra krijgt ook de eerste lijn daarmee een kwaliteitsrapportering die beleidsondersteunend werkt en transparant is naar de bevolking toe. VIKZ-directeur Svin Deneckere maakt zich sterk dat de eerste resultaten al eind volgend jaar, begin 2021, op zorgbeleid.be zichtbaar zullen zijn.Het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN) maakte tijdens zijn presentatie duidelijk dat apothekers al heel veel rond kwaliteit doen. Het KB van 8 juli 2014 regelde de accreditatie door een continue opleidingsinspanning van de apotheker. Er is de kwaliteitscontrole op geneesmiddelen (door de Dienst Geneesmiddelenonderzoek van de APB) en op de magistrale bereidingen. Het KB van 21 januari 2009 dat de uitvoering van het apothekersberoep regelt, bevat duidelijke richtlijnen voor de farmaceutische zorg en de correcte organisatie van een officina. Dat houdt ook in dat apothekers op systematische manier een zelf evaluatie uitvoeren. Ten slotte is er de 'huisapotheker' gekomen. Het succes van die maatregel volgen de apothekers samen met de ziekenfondsen aan de hand van een aantal kwaliteitsindicatoren op.Om die kwaliteit naar het beleid en de bevolking toe zichtbaar te maken, stelde het VAN acht actiepunten voor. Kwaliteit moet meetbaar zijn aan de hand van kwaliteitsindicatoren. Dat behelst ook resultaatsindicatoren voor de geleverde farmaceutische zorg. Het programma voor de autocontrole van magistrale bereidingen moet in dat licht verder worden uitgebouwd. En naast de controle op de kwaliteit van geneesmiddelen moet er ook controle komen op die van supplementen, nutriënten en de in de apotheek geleverde medical devices.Het VAN wil het kwaliteitsbeheer integreren in de continue vorming. De zelfevaluatie van de apotheker moet nog beter uitgebouwd worden. Daarnaast wil het VAN ook een systeem uitwerken van intercollegiale coaching. Het VAN wil ten slotte een patiëntenbevraging opstellen en uitvoeren - waarmee het aansluit bij het Vlaams Patiëntenplatform dat zo'n bevraging sectorbreed organiseert. De resultaten van de patiëntenbevraging zouden in 2021 of 2022 beschikbaar moeten komen.Svin Deneckere van het VIKZ benadrukt ten slotte dat het nodig zal zijn de website zorgkwaliteit.be opnieuw in te richten. Nu is die site vooral gericht op het vergelijken van ziekenhuizen. Hij wil graag ook kwaliteits indicatoren publiek maken op het niveau van Eerstelijnszones en de Regionale Zorgplat formen. Hij wil in de loop van dit jaar nagaan in hoeverre het VIKZ daarvoor al beschikbare databronnen kan aanwenden: data over de vaccinatiegraad in het gebied van de ELZ bijvoorbeeld, of de dekkingsgraad voor verschillende vormen van screening op kanker, suïcide cijfers, medicatie (bv. antibiotica), het aantal volledige medicatieschema's, ... Dat soort informatie kan beleidsondersteunend werken. Van belang is dan vooral de evolutie in de tijd zichtbaar te kunnen maken.