...

Volgens deze nieuwe regels zullen zorgverleners onder andere een portfolio moeten bijhouden waarmee ze aantonen dat ze over de juiste competenties beschikken. Bovendien moeten alle zorgverleners ook deelnemen aan een permanentie (als die georganiseerd wordt voor hun beroepsgroep) en komen er minimumnormen voor de inhoud en de vorm van een patiëntendossier. De wet bevat verder onder andere ook regels rond het verstrekken van praktijkinformatie aan het publiek. Een federale commissie zal er bovendien op toezien dat zorgverstrekkers de verschillende kwaliteitsvereisten naleven.Ook voor u als apotheker is de wet niet zonder belang. We lichten er enkele aandachtspunten uit.Op dit moment is het al zo dat u een substitutierecht hebt als een arts bepaalde geneesmiddelen voorschrijft. Die regel staat in artikel 31 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015.Samengevat komt die er op neer dat voor acute behandelingen met antibiotica en antimycotica, of als de prijs van de voorgeschreven farmaceutische specialiteit hoger is dan de som van het persoonlijk aandeel en de verzekeringstegemoetkoming wanneer die uit vaste bedragen bestaan, u de voorgeschreven farmaceutische specialiteit (als die wordt afgeleverd in een voor het publiek opengestelde apotheek) mag substitueren door een ander geneesmiddel met eenzelfde werkzaam bestanddeel of combinatie van werkzame bestanddelen, eenzelfde sterkte, eenzelfde toedieningsweg en eenzelfde toedieningsfrequentie, en dat op voorwaarde dat de prijs lager is en de voorschrijver hier geen therapeutisch bezwaar heeft tegen aangetekend. Bevat het voorschrift specificaties met betrekking tot de toedieningsvorm, dan is de substitutie beperkt tot geneesmiddelen die aan deze specificaties voldoen. Als het voorschrift een allergie voor een hulpstof vermeldt dan mag u als apotheker niet overgaan tot substitutie.De nieuwe wet neemt die wettelijke bepaling over. Op dat vlak verandert er dus niets. Alleen wordt daar nu een bijkomende voorwaarde aan toegevoegd. Volgens de nieuwe wet zal u namelijk de patiënt binnenkort ook moeten informeren over de substitutie.De wet bevat eveneens een hele regeling rond permanenties. Meer bepaald wordt bevestigd dat een gezondheidsbeoefenaar - als voor het beroep een permanentie georganiseerd wordt (wat het geval is voor apothekers) - daaraan moet deelnemen. De wet geeft wel aan dat een gezondheidszorgbeoefenaar een vrijstelling voor de deelname aan de permanentie kan bekomen op basis van zijn gezondheidstoestand, leeftijd, gezinssituatie of de feitelijke uitoefening van zijn gezondheidszorgberoep. Deze vrijstelling wordt toegestaan door de bevoegde deontologische raad.De nieuwe wet bepaalt verder ook hoe voorschriften voor geneesmiddelen of gezondheidsproducten er moeten uitzien. Meer bepaald moet zo'n voorschrift de naam en de voornaam van de patiënt bevatten. Het voorschrift kan verder elektronisch zijn of eventueel op papier. Verder vermeldt het voorschrift het geneesmiddel of gezondheidsproduct en zo precies als nodig de gebruiksaanwijzing ervan. Het voorschrift moet bovendien door de gezondheidszorgbeoefenaar gedagtekend worden op papier of op elektronische wijze aan de hand van een procedure die vastgesteld werd door het Beheerscomité van het eHealth-platform.Het moet opvolgend ofwel ondertekend worden door de gezondheidszorgbeoefenaar, ofwel moet de identiteit van de gezondheidszorgbeoefenaar geauthentiseerd worden aan de hand van een procedure die vastgesteld werd door het Beheerscomité van het eHealth-platform. Het ondertekenen van een voorschrift mag niet gedelegeerd worden.