...

Op 27 april werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers een wet gestemd die aangeeft welke spelregels een onderneming moet volgen als een consument een rekening niet tijdig betaalt. In die wet worden bovendien allerlei verplichtingen opgelegd aan professionelen die zo'n rekeningen willen invorderen-denk aan incassobureaus, advocaten die tot de 'minnelijke invordering' buiten de rechtbank overgaan,... Als apotheker wordt u als ondernemer in de zin van deze nieuwe wet beschouwd. U moet dan ook rekening houden met deze nieuwe wettelijke regels als u te maken hebt met een slecht betalende patiënt. De nieuwe wet bepaalt vooreerst dat u niet langer een schadevergoeding en/of intresten kunt vragen aan een consument door het feit dat die uw rekening niet tegen de vervaldag betaalt en dat zelfs niet als dat in uw contract of algemene voorwaarden zo zou staan. De patiënt heeft nu eenmaal recht op een eerste gratis herinnering. Die eerste herinnering moet overigens een aantal wettelijk verplichte vermeldingen bevatten. Zo moet u onder andere aangeven wat het verschuldigde saldo van de rekening is, wat het bedrag is van het schadebeding dat zal worden geëist bij niet-betaling binnen de termijn van 14 kalenderdagen, een beschrijving van het product dat de schuld heeft doen ontstaan, en dies meer.Nadat u de herinnering stuurde, heeft de patiënt vervolgens nog een termijn van minstens 14 dagen om alsnog tot betaling over te gaan zonder dat u hem of haar een extra vergoeding (schadebeding, intresten,...) kunt vragen. Kwam u overeen met de patiënt dat die u een schadevergoeding zou moeten betalen als die uw rekeningen niet op tijd betaalt (bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn als u medisch materiaal verhuurt) dan brengt de nieuwe wet beperkingen aan op het bedrag dat u uit dien hoofde kunt vragen. Het bedrag van deze schadevergoeding mag namelijk niet hoger zijn dan 20 euro als het verschuldigde saldo lager is dan of gelijk aan 150 euro. De vergoeding mag 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro bedragen als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro ligt; en 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.Kwam u met de patiënt geen schadebeding overeen voor het geval van een laattijdige betaling, dan zal u uw werkelijke schade door de te late betaling moeten bewijzen om zo'n extra vergoeding bovenop uw eigenlijke rekening te kunnen vragen. In de praktijk zal dat bijzonder moeilijk zijn en zal u vaak geen extra schadevergoeding kunnen eisen. De nieuwe wet brengt ook grenzen aan aan de intresten die u als apotheker aan een patiënt kunt vragen bij een laattijdige betaling. Indien u het percentage van die intresten overeenkomt met de patiënt, mogen die niet hoger zijn dan de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Die intrestvoet kan elk semester wijzigen. Op dit moment gaat het concreet over 10,5%. Sprak u geen percentage intresten af met de patiënt (bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden die gelden bij de verhuur van het materiaal), dan kunt u slechts de wettelijke intresten opvragen. Die wettelijke rentevoet wordt jaarlijks bepaald en bedraagt op dit moment 5,25% op jaarbasis. Als de patiënt ondanks uw aanmaningen uw rekening nog steeds niet betaalt, dan zou u kunnen overwegen die te laten invorderen door een advocaat, incassobureau of gerechtsdeurwaarder. De nieuwe wet neemt ook een aantal verplichtingen op voor deze professionele 'invorderaars'. Meer bepaald moeten zij zich bij het innen van uw rekeningen houden aan strikte wettelijke voorschriften. Hun aanmaningen zullen bovendien een aantal verplichte vermeldingen moeten bevatten. Uiteindelijk is dat alles minder uw probleem. Houden zij zich niet aan de wettelijke voorschriften en lijdt u daardoor schade, dan kunt u hen daarvoor aansprakelijk stellen. De nieuwe wet is nog maar pas gestemd en is nog niet in het Belgisch Staatsblad verschenen. Zodra dat wel gebeurt, gaan er nog enkele maanden voorbij vooraleer de wet ook effectief in werking treedt. Dat laatste gebeurt namelijk pas de eerste dag van de vierde maand na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Gebruikt u zelf contracten of algemene voorwaarden bij het gebruik van medisch materiaal, dan is het aangewezen dat u die in tussentijd alvast laat aanpassen.