...

Heel wat ondernemers krijgen wel eens te maken met malafide reclameronselaars die op allerhande manieren proberen om uw handtekening te ontfutselen om u vervolgens aanzienlijke bedragen aan te rekenen. Ook als apotheker ontsnapt u daar niet aan. De schade die u hierdoor lijdt kan aanzienlijk zijn. Zo blijkt uit de meldingen die de overheid krijgt dat deze schade gemiddeld zowat 700 euro per schadegeval bedraagt. Maar hoe wapent u zich hiertegen?Reclameronselaars hebben meerdere methodes om te trachten u geld te ontfutselen. Zo sturen zij u wel eens een brief of e-mail waarin gegevens over uw bedrijf staan en waarin zij u verzoeken om die na te kijken, ze desgevallend te verbeteren, uw handtekening op het document te plaatsen en dat terug te sturen. In de kleine lettertjes van dat document wordt dan wel eens aangegeven dat u (hoewel u dat niet beseft) eigenlijk een contract aangaat voor meerdere jaren waarbij u een zeer hoog bedrag betaalt voor een zo goed als waardeloos aanbod.Een andere beproefde techniek bestaat erin u een factuur te sturen. Als u die betaalt gaat u meteen in op hun aanbod. Nog een andere methode is dat men telefonisch advertentieruimte aanbiedt voor een zeer schappelijke prijs in een magazine of brochure die naar hun bewering wijdverspreid is. In realiteit blijkt dan naderhand dat datgene wat men 'krijgt' voor zijn geld niet beantwoordt aan wat men beloofde.Krijgt u zo'n brief of factuur binnen, dan kunt u in eerste instantie nagaan of het bedrijf dat u contacteert niet op een zwarte lijst staat. Meer bepaald heeft de overheid een lijst opgemaakt van een 60-tal bedrijven waar u maar beter voor oplet als u er een aanbieding van krijgt. U vindt deze lijst terug op de website https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/bedrijfsoplichting/bedrog-met-beroepengidsen#toc_heading_4. Staat het bedrijf op deze lijst dan 'vergeet' u maar beter de vraag of het aanbod dat u kreeg. Klasseer dat dan verticaal.Naast de hierboven aangegeven website bestaat er ook een facebookpagina genaamd 'Pasoplichting'. Deze pagina is een initiatief van de Federale Overheidsdienst Economie. Via deze facebookpagina wordt u geïnformeerd over allerhande oplichtingspraktijken. De bedoeling van de pagina bestaat erin om snel en accuraat informatie te verspreiden over bedrog, waarbij geregeld alerts worden geplaatst over allerhande thema's.Zelfs als het bedrijf dat u contacteert niet op de zwarte lijst van de overheid staat, gaat u maar beter niet zo maar in op vragen om uw bedrijfsgegevens te controleren. Reageer ofwel niet of lees minstens het ganse document dat u werd bezorgd grondig na. Teken dit enkel als u zich volledig kunt vinden in wat er in het document vermeld staat en als u bereid bent om ook de verbintenissen op te nemen die in het document worden aangegeven.Hebt u het document wel al getekend en teruggestuurd en krijgt u een factuur, dan betaalt u die maar beter niet. Protesteer de factuur dadelijk bij de ontvangst. In uw protestbrief kunt u erop wijzen dat er sprake is van bedrog en dat u misleid werd. Meer bepaald kunt u aangeven dat het document dat u werd opgestuurd zo werd opgesteld dat u er niet uit kon afleiden dat u een overeenkomst aanging.De kans dat de firma u vervolgens verder zal lastigvallen is eerder klein. Doet ze dat toch en komt de zaak uiteindelijk voor de rechtbank dan kunt u daar weerom argumenteren dat er sprake was van misleiding en bedrog. Zeker als er sprake is van een bedrijf dat op de zwarte lijst staat van de overheid is de kans zeer groot dat u voor de rechtbank uiteindelijk gelijk zult krijgen.Hebt u in het verleden al één of meerdere facturen betaald, stop dan alleszins de betaling voor de toekomst. Vraag tevens de bedragen die u in het verleden al betaalde terug. De kans dat u die zal kunnen recupereren is echter klein.