...

We zoomen in op een reeks wetteksten en reglementen die in het Staatsblad zijn verschenen tussen juli en september 2022 en die betrekking hebben op de gezondheidszorg en meer bepaald op de apotheeksector. Het aanbod is vrij divers... Op 3 juli 2022 werd een KB goedgekeurd dat de voorwaarden en modaliteiten regelt aangaande substitutie door de apotheker in geval van onbeschikbaarheid van een geneesmiddel op voorschrift dat in de officina wordt afgeleverd. Ter herinnering: de onbeschikbare geneesmiddelen staan vermeld op de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Het besluit stelt het beginsel vast dat de apotheker voor alle geneesmiddelen (al dan niet op voorschrift) toestemming geeft voor automatische substitutie. Er wordt een lijst opgesteld van de beschikbare geneesmiddelen op voorschrift die niet onder dat principe vallen. Enkel voor die laatste is het akkoord van de voorschrijvende arts vereist. Om de covid-19-pandemie doeltreffender te bestrijden, heeft de Koning de mogelijkheid gekregen om zelf tijdelijk terugbetaalbare prestaties vast te leggen. Er is eveneens voorzien dat de apothekers kunnen genieten van een terugbetaling als zij bijdragen in de terbeschikkingstelling van een spoedbehandeling tegen de pandemie. De wetgever legde tijdens de zomer de samenstelling, de opdrachten en de werking vast van de Federale Toezichtcommissie met betrekking tot de gezondheidszorg. De commissie bestaat uit een Nederlandstalige en een Franstalige kamer. De kwaliteitswet vult het arsenaal van de commissie aan door haar de mogelijkheid te geven administratieve boetes op te leggen aan zorgverstrekkers die niet meewerken aan de onderzoeken of die de sancties niet respecteren. Met het oog op het griepseizoen is de maatregel die in vorige golven is ingevoerd om apothekers toe te staan zelf griepvaccins voor te schrijven, verlengd zonder vervaldatum. Een tweede maatregel ter bevordering van de profylaxe betreft de apenpokken. Deze maatregel is erop gericht sekswerkers toegang te verlenen tot vaccins. Concreet betekent het dat apothekers aan artsen vaccins mogen afleveren voor een groep mensen, als gevolg van een verzoek in die zin van de voorschrijvende arts. In het vooruitzicht van de herfst- en wintergolven heeft de federale regering beslist om de maatregel te verlengen die personen zonder wettelijke kwalificatie voor de uitoefening van de geneeskunst de toestemming geeft om bepaalde laboratoriumanalyses uit te voeren. De verlenging geldt tot 1 april 2023. Sinds 30 september 2022 is de aflevering van geneesmiddelen voor humaan gebruik met folcodine opgeschort. Meer zelfs: geneesmiddelen voor humaan gebruik die folcodine bevatten, met inbegrip van de officinale bereidingen, zijn sinds die datum van de markt gehaald. Recent onderzoek heeft aangetoond dat er een statistisch significant verhoogd risico bestaat op het ontwikkelen van een anafylactische reactie op curare (anesthetica) bij voorafgaande blootstelling aan folcodine.