...

Het voorontwerp van wet van minister Vandenbroucke over de verplichte vaccinatie tegen covid-19 van onder meer apothekers, heeft een onverwacht en wellicht ook onbedoeld gevolg. Het ontwerp bepaalt dat de directeur-generaal van de FOD kan beslissen het visum te schorsen van een apotheker die op 1 april 2022 niet is gevaccineerd. De directeur-generaal moet deze beslissing meedelen aan de Orde van apothekers. Vanaf het ogenblik dat het visum werd geschorst voldoet de betrokken apotheker niet meer aan de wettelijke voorwaarden om het beroep uit te oefenen (diploma, visum en inschrijving bij de Orde) en is dus een wettelijk onbevoegde. Het lijkt logisch dat deze apotheker dan automatisch ook geen lid meer kan zijn van de Orde. Maar zo eenvoudig is dat niet. De WUG bevat wel een bepaling die de Orde van apothekers verplicht de naam van een apotheker weg te laten van de lijst wanneer een provinciale geneeskundige commissie heeft laten weten dat een apotheker niet meer voldoet aan de wettelijke voorwaarden om het beroep uit te oefenen omdat die commissie zijn visum heeft geschorst of ingetrokken. Een provinciale geneeskundige commissie is bevoegd zo'n maatregel te nemen wegens een fysieke of psychische ongeschiktheid of het plegen van een beroepsmisdrijf. Vervolgens moet de bevoegde provinciale raad van de Orde dan overgaan tot de weglating van de naam van die apotheker. (1) Maar er stelt zich een dubbel probleem. Het schorsen van het visum van een apotheker die zich niet heeft laten vaccineren, gebeurt niet wegens een fysieke of psychische ongeschiktheid of het plegen van een beroepsmisdrijf. En bovendien is de beslissing tot schorsing van het visum in dit geval niet genomen door een provinciale geneeskundige commissie maar door de directeur-generaal van de FOD. En dan rijst de vraag: wat kan of moet de Orde doen? Zij zit tussen hamer en aanbeeld. Langs de ene kant is er een advies van de Raad van State dat al uit 1969 dateert en dat er geen doeken omwindt: 'Het is niet denkbaar dat een provinciale raad van de Orde op zijn lijst iemand kan behouden die niet meer voldoet aan alle eisen voor het uitoefenen van het beroep'. Langs de andere kant geeft het voorontwerp van wet aan de Orde niet de bevoegdheid om de naam van de betrokken apotheker van de lijst weg te laten. Het enige wat de Orde zou kunnen doen, is een tuchtprocedure starten tegen de apotheker die heeft geweigerd zich te laten vaccineren en hem of haar schorsen of schrappen van de lijst. Maar zo'n procedure duurt wel enige tijd en er is beroep mogelijk bij de raad van beroep en desgevallend cassatieberoep. En zolang er geen definitieve uitspraak is, prijkt de naam van de apotheker op de lijst van de Orde. En zal de Orde de moed hebben op te treden tegen apothekers?