...

"De klimaatverandering en de inspanningen om de milieu-impact van onze activiteiten te beperken, zijn een van de prioriteiten van de farmaceutische industrie. Die heeft initiatieven genomen om duidelijke doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en CO2-uitstoot te behalen, in België en in de hele wereld. Zeven op de 100 meest geëngageerde bedrijven inzake duurzame ontwikkeling in de wereld zijn biofarmaceutische ondernemingen", zei Catherine Rutten, CEO van pharma.be.Beantwoorden aan de criteria voor duurzame ontwikkeling opgesteld door de Verenigde Naties, kan op alle niveaus in de productieketen: de bevoorrading, de fabricatie, het hergebruik van fabriekswater, de verdeling van de producten, de kantoren en de wagenparken, afvalbeheer,... Zo mikt de Vlaamse overheid tegen 2030 op minstens 40% minder CO2-uitstoot en 27% minder energieverbruik.Tom van Wesemael (Deloitte Belgium) trok het symposium op gang met enkele cijfers om de groene ambities van de farmasector te illustreren. "20% van het globale farmatransport verloopt via de zee, in België is de farmasector verantwoordelijk voor minder dan 1% van de totale CO2-uitstoot en 10% van de subsidies zijn gekoppeld aan investeringen in duurzaamheid." Sprekend ook: "De productie van een vaccin vergt 19 keer minder CO2 dan die van een kilogram rundsvlees."In ons land worden geneesmiddelen apart opgehaald sinds 2005. Dat initiatief is het gevolg van een beslissing van de Europese commissie (6 september 2000, L226/3) die vervallen of niet-gebruikte geneesmiddelen die selectief worden opgehaald bij de gezinnen bestempelt als niet-gevaarlijk afval. In België werd de richtlijn gevolgd door decreten en besluiten van de Vlaamse, Brusselse en Waalse overheden die de terugname van welbepaald afval hebben opgelegd en waardoor uiteindelijk apothekers, geneesmiddelenproducenten en groothandelaars hun krachten hebben gebundeld om die geneesmiddelen in te zamelen.Binnen de farmaindustrie kondigde Astra-Zeneca zijn ambitie aan om tegen 2025 koolstofneutraal te zijn en koolstofnegatief tegen 2030. "We mikken op drie grote projecten voor 2025: de overgang naar een volledig elektrisch wagenpark, ook in België, gecombineerd met de overstap naar 100% vernieuwbare energie; de lancering van een nieuwe generatie inhalatoren en de heraanplanting van 50 miljoen bomen, te beginnen in Australië, Indonesië en Frankrijk vanaf februari 2020", vertelde Anne-Laure Dreno van AstraZeneca België/Luxemburg.Die nieuwe inhalatoren werken op basis van een milieuneutraal gas, waardoor de ecologische impact met 90 tot 99% verkleint, in vergelijking met de huidige inhalatoren die meer dan 300 miljoen patiënten met astma en COPD gebruiken.Koolstofneutraal werken tegen 2030 door de CO2-uitstoot met 35% te verminderen, het waterverbruik met een vijfde te drukken en 25% minder afval te produceren, dat zijn de doelstellingen die UCB vooropstelt."Dat vergt aanzienlijke inspanningen: procedures herschrijven, contracten opnieuw onderhandelen, het personeel omscholen en alle neuzen in dezelfde richting zetten. De uitdaging zit hem vooral in change management. De impact van deze veranderingen op de werking opvangen, de medewerkers anders leren werken en in sommige gevallen de financiële gevolgen aanvaarden. Het is niet ondoenbaar, maar het vergt tijd en doorzettingsvermogen. Onze collectieve en individuele verantwoordelijkheid wordt aangesproken om ons gedrag daadwerkelijk te veranderen", zei Isabelle Béraud, verantwoordelijke voor de globale distributie bij UCB. Een van de projecten omvat bijvoorbeeld meer transport met boten, en dus het beheer van een voorraad op zee.Hans Van Hees, verantwoordelijke voor de fabrieken die de grondstoffen maken voor Janssen, stelde de doelstellingen van zijn bedrijf voor: 100% van het verbruik wereldwijd uit hernieuwbare bronnen halen tegen 2050, de CO2-uitstoot met een derde verminderen en 80% van het niet-gevaarlijk afval recycleren tegen eind dit jaar... "De overstap naar onsite distillatie, naar geothermische energie, windturbines en het project 'plant on a truck' (waterzuivering)... helpen ons om efficiënter en ecologischer te werk te gaan en om meer groene chemie toe te passen.""We zijn trots op onze proactieve aanpak die de milieu-impact integreert in de ontwikkeling van nieuwe producten", vertelde Philippe Dehottay van GSK Vaccines. "Om onze productieprocessen te versterken, hebben we een stap geminiaturiseerd dank zij de microfluids-technologie, waarbij zeer fijne nanobuisjes de bestanddelenmengsels voor onze vaccins aanmaken. Dank zij die techniek verkleinen we onze koolstofafdruk en verbruiken we minder energie en water. Onze grote inox vaten zijn vervangen door kleine onderdelen van enkele vierkante centimeter. Ander voorbeeld: we digitaliseren voortaan onze processen. Eens die mathematische modellen gevalideerd zijn, kunnen we bepaalde experimenten simuleren in plaats van ze daadwerkelijk uit te voeren. Want de beste handeling om een ecologische impact te vermijden, is de handeling die niet wordt uitgevoerd.""De industrie moet vandaag het aspect 'milieu' integreren en meer zelfs: ze moet anticiperen op de impact van haar productieprocessen op het milieu van morgen. Daarom streven we ernaar om onze ecologische afdruk tegen 2030 met een kwart te drukken door de uitstoot van broeikasgassen, het waterverbruik en de afvalproductie te beperken", besloot hij.