...

Volgens de WHO lijdt 4% van de wereldbevolking aan depressies. In ons land had volgens de laatste gezondheidsenquête van Sciensano in 2018 bijna een op de tien Belgen (van 15 jaar en ouder) depressieve stoornissen, van wie de helft (4,8%) ernstige gevallen. Het Intermutualistisch Agentschap geeft in zijn atlas verschillende kerncijfers over het gebruik van antidepressiva. Er wordt gedetailleerde informatie verstrekt naar leeftijd, geslacht, sociale status en woonplaats. Hier komt het antidepressivagebruik overeen met personen (18 jaar en ouder) van wie in het jaar 2021 ten minste één vergoede standaarddagdosis (SDD) van een geneesmiddel met ATC-code N06A in een openbare apotheek is verstrekt. Dit zijn de verstrekte geneesmiddelen, niet de daadwerkelijk toegediende. Eerste vaststelling: in 2020 gebruikte meer dan 13% van de volwassenen in België minstens één antidepressivum. Dat percentage, dat sinds 2015 zeer licht is gedaald, is in 2021 licht gestegen, maar is de afgelopen tien jaar relatief stabiel gebleven. Het percentage gebruikers van antidepressiva is hoger in het Waalse Gewest (15,9%) dan in Brussel (10,9%) of Vlaanderen (12,8%), en dit percentage neemt af in Wallonië en Brussel, terwijl het in Vlaanderen toeneemt. "Hoewel de cijfers op nationaal niveau stabiel blijven, blijkt uit verschillende internationale studies dat het gebruik van antidepressiva wereldwijd toeneemt. Volgens de statistieken van de Oeso blijft het gebruik in België relatief hoog, maar is het de afgelopen 20 jaar minder sterk gestegen dan in andere landen", aldus de auteurs. De mediane leeftijd waarop de symptomen van depressie optreden, is 26 jaar en de eerste diagnose wordt meestal gesteld op 31 jaar. Het gebruik van antidepressiva neemt toe met de leeftijd en het rapport benadrukt het hoge gebruikspercentage onder 65-plussers (bijna 20%, vergeleken met 12,4% onder 26-64-jarigen en 4,2% onder 18-25-jarigen). "Klinische depressie maakt geen deel uit van het verouderingsproces en hangt daarom vaak samen met andere gezondheidsproblemen. Van de 65- plussers die in 2021 in woonzorgcentra verbleven, gebruikte 48,5% ten minste één antidepressivum. Dit percentage is licht gestegen ten opzichte van 2011. Het gebruik onder degenen die gebruik maken van thuiszorg is licht gedaald; onder degenen die geen langdurige verpleegzorg ontvangen zijn de cijfers vrijwel identiek." Vrouwen gebruiken bijna tweemaal zoveel antidepressiva als mannen in alle leeftijdsgroepen (17,2% tegen 9,2%). Dat verschil wordt wereldwijd waargenomen. Ten slotte gebruikt bijna driekwart van de patiënten die ten minste één voorschrift voor antidepressiva hebben, deze langdurig (meer dan een jaar). Het rapport wijst er echter op dat tijdens de behandeling wordt aanbevolen het antidepressivum gedurende zes maanden te blijven gebruiken zodra de symptomen zijn gestabiliseerd. "Het percentage patiënten met een langdurige behandeling is de afgelopen tien jaar toegenomen, terwijl het percentage patiënten met een zeer beperkte behandelingsduur licht is gedaald.".